Door op 15 mei 2014

Met plannen en verkenningen voer je geen coalitieakkoord uit…

Marjan van Giezen

Marjan van Giezen

De PvdA fractie heeft het nieuwe coalitieakkoord met interesse gelezen. Op onderdelen is de PvdA gematigd positief. Er staan zeker goede zaken in, zoals het behoud van de Ooievaarspas, versterking van de lokale economie en duurzaamheid en aandacht voor de maatschappelijke huren van organisaties. Op deze punten kan de PvdA-fractie het coalitieakkoord steunen.

Teleurstellend is het dat in het akkoord weinig inhoudelijke keuzes worden gemaakt. Veel wordt doorgeschoven naar de toekomst, in afwachting van beleidsvisie, onderzoek, verkenning of studie. Over een paar belangrijke dossiers maakt de PvdA zich grote zorgen. Dat zijn met name het sociaal beleid, de jeugdwerkloosheid, de wijkcentra, sociale woningbouw en sport. Om een paar terreinen te noemen.

Constructieve oppositie

Onze fractievoorzitter Marjan van Giezen: “De PvdA zal partij de komende jaren een constructieve oppositie voeren. Goede plannen zullen we zeker steunen. Maar we zien tegelijkertijd dat op sociaal terrein toch een rechtsere koers gevolgd wordt. Die zullen we zeker proberen om te buigen. Het collegeprogramma heeft als titel ‘Luisteren en doen’. Dat luisteren is goed ingevuld in dit programma, en daar zijn we blij mee. Maar het ‘doen’ wordt vooruitgeschoven. En dat zou jammer zijn. De PvdA-fractie zal de coalitie graag helpen dit element wat meer in te vullen, met name op het sociaal domein!”

Sociaal beleid

We zien in het collegeakkoord staan dat “daar waar niets is afgesproken, fracties kunnen afwijken van het collegestandpunt”. Gelukkig is in het akkoord bijna niets inhoudelijks geregeld. Dat betekent dat er veel afgeweken kan worden, ook binnen de collegefracties. We zijn benieuwd wat dit in de praktijk gaat betekenen en ook hier steken we graag een helpende hand toe.

Vooral op het sociaal beleid maakt de PvdA zich zorgen. Volgens Marjan van Giezen is het behoud van de Ooievaarspas eigenlijk het enige dat de nieuwe coalitie onze burgers op sociaal beleid toezegt: “Het college wil de uitvoering van het sociaal beleid afwentelen op de solidariteit van inwoners, instellingen en bedrijven. Het gaat hier om kwetsbare mensen, die vaak helemaal geen netwerk om zich heen hebben. Wie gaat hen dan helpen? Het vangnet dat het college noemt, is dan wel heel erg dun.”

Blij is de PvdA-fractie dat de collegepartijen hebben vastgelegd de reserveringen ten behoeve van zorg en werk – zoals besloten door het vorige college – in stand te houden. In de ogen van de PvdA zal in de beginfase van deze omvangrijke decentralisaties extra geld nodig zijn om een goed systeem neer te zetten. De reserveringen zullen dus hard nodig zijn.

Jeugdwerkloosheid

Van Giezen heeft grote zorgen als het gaat om een speerpunt van de PvdA, de jeugdwerkloosheid. “Dat staat nu wel heel erg verstopt in het akkoord en wordt vooral gezien als aandachtspunt voor het Platform Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt. De gemeente heeft echter ook een eigen verantwoordelijkheid voor de aanpak van jeugdwerkloosheid. Er liggen al genoeg plannen van aanpak, onder andere van de PvdA-fractie. Nog meer plannen is niet nodig. Het is nu tijd om te doen!

Wijkcentra

De PvdA-fractie vraagt het nieuwe college hoe men de wijkfuncties ziet. “Die zijn ontzettend belangrijk als wij mensen willen stimuleren om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Ik meen me te herinneren dat in de verkiezingscampagne werd toegezegd dat er weer wijkbudgetten zouden worden ingevoerd. In het akkoord zie ik dat niet meer terug. Ook ontbreekt een visie hoe dit college om wil gaan met de wijkcentra. Wij willen van het college graag de visie horen hoe de wijkgerichte functies overeind kunnen worden gehouden en welke centrale rol zij kunnen blijven vervullen”, aldus Marjan van Giezen.

Sport

“We zien ook dat aan sport weinig aandacht wordt besteed. Nu zal het moeilijk zijn de actieve rol van PvdA-wethouder Gregor Rensen uit de periode 2006-2014 te evenaren. En de portefeuille van de betreffende wethouder, Frank Rozenberg (GBLV), een onbekende op het gebied van sport, is al tamelijk vol. Maar voor de PvdA is sport erg belangrijk, het is het middel om mensen mee te kunnen laten doen aan de maatschappij. Initiatieven op dit terrein zullen wij dus zeker ondersteunen.”

Financieel

De PvdA is gematigd positief over de extra ruimte die wordt vrijgemaakt voor lokale economie, werkgelegenheid, sociaal beleid en milieu, maar vindt het financieel niet verantwoord dat de dekking hiervoor niet geregeld is. Daarnaast maakt de PvdA zich ook zorgen over de vele ‘ongedekte cheques’ in het akkoord zoals algemene lastenverlichting, onderwijs-hervormingen en het ‘steuntje in de rug’ voor maatschappelijke initiatieven. Bij de begrotingsbehandeling zal de PvdA-fractie hierover duidelijkheid vragen van het college.