Door Sangita Paltansing op 22 juni 2017

Algemene Ledenvergadering van 21 juni jl.

Op 21 juni vond de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de afdeling plaats in de Koningskerk. Zo’n 16 leden hadden de hitte op deze eerste zomerdag getrotseerd en waren aanwezig bij de ALV.

Martijn Balster, recent gekozen tot lijsttrekker van de PvdA Den Haag, was aanwezig als gastspreker. Hij gaf de leden een kijkje in de keuken van de Haagse PvdA-fractie. Ook ging hij in op de aankomende gemeenteraadsverkiezingen: wat is belangrijk voor de PvdA en hoe kan de PvdA het vertrouwen van de kiezer terugwinnen? Het verhaal van Martijn leidde tot een goede discussie en gaf veel stof tot nadenken.

Tijdens de ALV stonden ook een aantal formele zaken op de agenda, waar besluiten over zijn genomen:

  • De jaarverslagen 2016 (financieel en sociaal) zijn vastgesteld
  • De profielschetsen voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen zijn, met een aantal opmerkingen vanuit de ALV, vastgesteld
  • De leden van en de opdracht voor de Onafhankelijke Kandidaatsstellingscommissie (OKC) zijn, eveneens met een aantal opmerkingen vanuit de ALV, vastgesteld
  • De leden van de Programmacommissie (PC) zijn vastgesteld

Vanuit de ALV kwam het verzoek om een (permanente) campagnecommissie in te stellen. Een aantal leden heeft zich ter plekke beschikbaar gesteld voor deze campagnecommissie, waardoor er nu een groep van vijf mensen is geformeerd hiervoor. Deze campagnecommissie kan dus ook van start gaan!

Marjan van Giezen blikte terug op een roerige periode in zowel het college als in de gemeenteraad, met het vertrek van wethouder Rozenberg en de recente komst van maar liefst twee nieuwe wethouders. In de gemeenteraad is het afvalbeleid met de invoering van het ‘omgekeerd inzamelen’ momenteel een belangrijk dossier, waar veel verdeeldheid over is. Marjan gaf aan er trots op te zijn dat er weer ruimte is voor de bouw van sociale woningbouw in de gemeente. Het blijft wel een zorgpunt.

Delroy Blokland gaf een toelichting op het armoedebeleid dat momenteel voorligt in de raadscommissie. Staatssecretaris Klijnsma heeft hier landelijk extra geld voor vrijgemaakt, die de gemeenten kunnen inzetten.  Ondanks dat we een welvarende gemeente zijn, leven er helaas toch veel gezinnen in armoede. De PvdA is de enige die dit agendeert in de gemeenteraad. De inzet van de PvdA is om dit extra geld vooral in te zetten voor gezinnen met kinderen in de middelbare schoolleeftijd.

Wethouder Nadine Stemerdink gaf een toelichting op de ontwikkelingen in het gemeentebestuur. Het huidige armoedebeleid loopt af in januari 2019. Vooruitlopend daarop heeft de wethouder een aantal onderzoeken laten uitvoeren. Verrassend was de uitkomst dat vooral minimagezinnen met kinderen die naar het voortgezet onderwijs gaan maandelijks structureel tekort komen. Het geld dat nu extra richting het gemeentebestuur komt vanuit het ministerie zal worden ingezet voor de invoering van de ‘schoolspullenpas’ voor het eerstvolgende schooljaar. Met het vertrek van de wethouder Financiën heeft Nadine zich ook als vervangend wethouder Financiën bezig gehouden met de Kadernota en de Eerste Tussentijdse Rapportage van 2017 (Turap). Deze zijn opgesteld met de gedachte om de ingezette lijn voort te zetten. Daarnaast speelt de invoering van het omgekeerd inzamelen. De planning is dat dit na de zomervakantie wordt ingevoerd.

We kijken terug op een goede ALV!

 

 

Sangita Paltansing

Sangita Paltansing

Mijn droom voor de PvdA Leidschendam-Voorburg is om aan de lat te staan voor toekomstbestendige collectieve voorzieningen, die aan de basis staan van een vitale samenleving: veiligheid, goede en toegankelijke zorg voor een ieder, sterk en innovatief onderwijs voor de banen van morgen, werk voor iedereen, passende huisvestingsmogelijkheden voor alle generaties. Een veilige en gezonde

Meer over Sangita Paltansing