6 juni 2018

Debat coalitieakkoord

[De bijdrage van Jochem Streefkerk start vanaf 1:26:15.]

Voorzitter,

We hebben interessante weken achter de rug. De Partij van de Arbeid heeft in maart een ongelofelijke uitslag behaald. En voor al die mensen die ons hun stem hebben gegeven, zijn wij aan de slag gegaan. Eerst in de informatie en vervolgens in de formatie. De inzet van de Partij van de Arbeid was vanaf het begin duidelijk: voortzetting van de sociale koers van het vorige college, fatsoenlijke voorzieningen voor mensen die niet op eigen kracht kunnen meedoen in onze mooie gemeente, een betrokken en geëngageerde overheid, oplossingen op het gebied van duurzaamheid en oog voor kwalitatief goede en voor iedereen toegankelijke maatschappelijke voorzieningen op het gebied van zorg, wonen en onderwijs.

Vanuit die inzet hebben we veel bereikt. Zoveel dat de Partij van de Arbeid overtuigd en enthousiast de handtekening heeft gezet onder dit akkoord. We zijn de komende vier jaar Samen aan Zet.

Maar voorzitter, wat ligt er nu eigenlijk voor ons? Waar hebben we ons die afgelopen weken over gebogen? Elke tekst, hoe helder ook, heeft behoefte aan uitleg. Dit is een hoofdlijnenakkoord, zoveel is duidelijk. We hebben als onderhandelaars gezocht naar een combinatie van uitgangspunten en denkrichtingen, om in de komende jaren verder uit te werken, en enkele concrete maatregelen om op korte termijn van start te gaan met dit bestuur. Daarbij is het gelukt om zowel de hoofdlijnen als de concrete maatregelen zo te kiezen dat iedere partij zich in dit akkoord kan herkennen. Niet de illusie dat we in één keer alles voor de komende vier jaar kunnen regelen. En ook niet de illusie dat elk onderwerp zich leent voor compromissen. Neem bijvoorbeeld de duurzaamheidsparagraaf van dit akkoord: niet alleen voortzetting van het huidige duurzaamheidsbeleid, maar ook inzet op schonere lucht, op een CO2-neutrale gemeente in 2050 en op energie neutrale nieuwbouw. Daarnaast zorgen we nog voor een sterke financiële impuls voor de verduurzaming van bestaande huizen en een gemeentelijk fietsplan. Geen compromissen, maar een duidelijke keuze voor een duurzame gemeente, waar ook volgende generaties prettig wonen. En waar nog ruimte is om méér te doen, zullen we die ruimte samen met de hele raad benutten.

Dit akkoord is niet alleen groen, dit akkoord is ook sociaal. Iedereen moet kunnen meedoen in de samenleving. Dat is een maatschappelijk belang, maar ook een hoogst individueel belang. Niemand wil van de buitenwereld zijn afgesloten. En zeker in een vergrijsde gemeente als de onze, is het belangrijk om oog te hebben voor de leefwereld van ouderen. Opnieuw worden in dit coalitieakkoord duidelijke keuzes gemaakt. Het pakket van de Ooievaarspas wordt zo uitgebreid dat mensen van 65+ gratis kunnen reizen en de huishoudelijke hulp en dagbesteding worden uitgebreid. Maar meedoen in de samenleving vraagt niet alleen om maatregelen die gericht zijn op ouderen. Daarom verbeteren we de schuldhulpverlening verder, hebben we aandacht voor de integratie en participatie van jonge statushouders en wordt het kindgericht armoedebeleid gecontinueerd. De collectieve ziektekostenverzekering komt beschikbaar voor iedereen die tot 130% van het minimumloon verdient en het programma Jongeren in de Lift maken we permanent. Dat zijn stuk voor stuk onderwerpen waar de Partij van de Arbeid zich in herkent – en waardoor de Partij van de Arbeid zich in dit akkoord herkent.

We hebben in het zorgdomein en sociale domein nadrukkelijk ook oog voor preventie. Voor jongeren zetten we in op meer beweging, om zorgvragen in de toekomst te voorkomen, en op inclusieve buurthuizen, om segregatie tegen te gaan. Ouderen moeten in staat worden gesteld om op een prettige manier langer thuis te blijven wonen, met de nodige aanpassingen aan hun huis. Een blijverslening. En op het gebied van sociale huisvesting voeren we bovendien uit wat in deze raad eerder is besloten: gemiddeld 30% sociale woningen en aandacht voor een goede mix binnen de sociale woningvoorraad in onze gemeente.

Omdat we ons realiseren dat een goed akkoord alleen maar op basis van vertrouwen kan worden gesloten, hebben we er geen moeite mee dat dit akkoord een aantal onderwerpen openlaat voor verdere uitwerking in deze periode. Waar nodig spreken we al het voornemen voor nader onderzoek uit. Maar het is goed om ons te realiseren dat een goed bestuursakkoord niet anders kan worden gevormd dan op basis van vertrouwen, met ruimte voor meningsverschil en met ruimte voor debat.

Daarom zijn wij ook blij dat dit akkoord inzet op betrokkenheid en participatie van burgers. Waar het vorige akkoord inzette op een open bestuurscultuur, gaan we nu nog een stap verder. We zijn niet alleen als gemeenteraad Samen aan Zet; we zijn ook binnen de gemeente Samen aan Zet. In de wetenschap dat we het niet kunnen met vier partijen zonder de rest van deze raad; en in de wetenschap dat we het niet kunnen met deze raad zonder de rest van onze gemeente.

Ook in de terugblik moeten we constateren dat wij het niet alleen hadden gekund: een warm woord van dank aan Jan Anthonie Bruijn. We hebben de gesprekken ervaren als gestructureerd, to the point en in goede sfeer. Dat heeft een mooi akkoord opgeleverd, dat wat ons betreft een goede basis is voor vier jaar bestuur.

Dank u wel.