16 november 2017

Uit de gemeenteraad: Begrotingsbehandeling 2018

SPREEKTEKST FRACTIE PARTIJ VAN DE ARBEID

Dit is de laatste begroting van deze coalitie waarvan de PvdA met trots deel uitmaakt. We staan aan de vooravond van de nieuwe Gemeenteraadsverkiezing. De Begroting zal grotendeels door een nieuw college worden uitgevoerd. Dit college kiest daarom voor een beleidsarme begroting. Dat respecteren we. Vooral ook omdat we vinden dat het college in korte tijd goed werk heeft geleverd op veel terreinen. Mijn voorgangers hebben al veel opgenoemd. Gezien de beperkte spreektijd zal ik dat niet doen,  zie daarvoor de plaatjes. In elk geval veel om trots op te zijn!

Een beleidsarme begroting dus. Maar misschien droogt de agenda van college en Raad wat op de komende maanden, de wereld om ons heen houdt daar echt geen rekening mee. Ook de inwoners van L-V niet. Het is echt onze verantwoordelijkheid om volgend jaar geen verloren jaar te laten zijn.

Dat kan door  succesvol beleid voort te zetten. Dat geldt voor wat de PvdA betreft voor het Aanvalsplan Jeugdwerkgelegenheid, en dat geldt voor het kindpakket in het minimabeleid. Dit zijn twee onderwerpen die de kwaliteit van het leven van onze kinderen en jongeren aanzienlijk verbeteren. De PvdA wil niet over haar graf heen regeren door alles alvast in beton te gieten. Zo van: zo was het beleid en zo moet het blijven. Er zijn immers ook veel nieuwe ontwikkelingen. Maar laten we de tussenliggende maanden benutten om deze dossiers tegen het licht te houden om te zien wat er voortgezet moet worden, wat beter kan en wat de beste instrumenten zijn. Zo kan het nieuwe college een goed voorbereid besluit nemen. Kan het college toezeggen dat zij de tussenliggende maanden benut om  de effectiviteit van de gekozen aanpak door te lichten, en te kijken welke mogelijkheden er zijn om dit beleid nog effectiever te maken? Het nieuwe Regeerakkoord maakt dit sowieso een nuttige actie lijkt mij.

En dan zijn er twee onderwerpen waarvan wij de euvele moed hebben om nu alvast voor te stellen daarmee door te gaan. Het zal u niet verbazen dat wij daarbij aan duurzaamheid denken. Maar die duurzaamheid is niet al in 2020 bereikt, het jaar dat de Duurzaamheidsagenda afloopt. In de begroting geeft het college aan dat er financiële ruimte is om het duurzaamheidsbeleid daarna voort te zetten. Die uitgestoken hand nemen we graag aan en we hebben daarvoor samen met GL een amendement opgesteld.

Het tweede punt verwacht u misschien iets minder van de PvdA, dat is  het MKB. We hebben veel waardering voor alle initiatieven, die ondernemers – vaak samen met de gemeente – hebben ondernomen.  En dat geldt niet alleen voor het Huygenskwartier. Ik kijk ook naar winkelcentrum Prinsenhof, waar ondernemers de schouders onder hebben gezet. En naar het Damcentrum, waarin ondernemers heel veel energie stoppen. Die waardering zit ‘m in het feit dat door deze inzet de wijken eromheen leefbaar blijven of leefbaarder worden. Kijk wat er gebeurt rond de Sluis. Kijk hoe het Huygenskwartier opbloeit.  Onze fractie hoopt dan ook dat de plannen en ambities van het MKB een prominente plaats in het nieuwe collegeakkoord krijgen. Er is veel nieuwe dynamiek en dat mogen we niet laten stilvallen! De PvdA is bijvoorbeeld erg tevreden over de resultaten van de pilot Winkel- en Horecagebieden. Een aantal bedrijven kon experimenteren met combinaties van winkel en horeca. Ook golden er minder regels. De pilot is nu afgelopen maar de eerste uitkomsten bewijzen dat de koopbeleving en koopverblijftijd in deze winkels echt zijn toegenomen. De PvdA wil graag zien dat we deze aanpak voortzetten zodat we het  ondernemers  de ruimte kunnen geven en nieuwe initiatieven mogelijk kunnen maken, inclusief een snel en helder vergunningenbeleid. We dienen daartoe samen met de VVD, GBLV, D66, GL en motie in.

Kunnen we dan als PvdA rustig gaan slapen tot het volgende college er zit? Lijkt me niet…. Er moeten nog wel wat zaken geregeld worden, willen we tot die 100% uitvoering komen!

Allereerst: dit college heeft eindelijk de sociale woningbouw opgepakt. Het zit nu in de plannen en de Raad heeft ingestemd met extra sociale woningbouw op drie lokaties. Wat de PvdA betreft gaat hier geen woning van af! Het gaat hier echt niet alleen om woningen voor statushouders. Maar ook om woningen voor jonge L-V-ers, die hier zijn opgegroeid en vaak ook werken en nu  een woning zoeken. We hebben de extra door de Raad geaccordeerde 300 sociale huurwoningen hard nodig! Maar de eerste spa moet nog steeds de grond in. De PvdA wil graag horen van de wethouder wanneer dit gaat gebeuren voor de sociale woningbouw op de Rijnlandlaan.

En daarbij tevens de vraag wanneer nu eindelijk het lokatiebesluit wordt genomen over nieuwbouw voor Veurs Voorburg. Krijgt de school nog dit jaar het groene licht? Alstublieft, wethouder, laat al deze leerlingen niet langer wachten. Draagvlak is belangrijk, ja, maar er moet ook acceptatie zijn dat mensen met een mindere beurs ook in L-V willen wonen.

Laatste punt dat de PvdA echt nog op tafel wil leggen, voor dit college haar deuren sluit. Er ligt nog een uitdaging op het gebied van sport op middelbare scholen. Nog steeds wacht gymnasium Novum op haar eigen gymzaal. De Maartenshal van het Maartenscollege hoognodig aan vervanging toe (hebt u de kleedkamers weleens gezien?), dat gaat volgend jaar eindelijk gebeuren. Er komt nieuwbouw op dezelfde plek. Dezelfde plek, inderdaad. Dat betekent dat de leerlingen in de tussentijd geen gymlokatie hebben.  De school is nu zelf op zoek naar vervangende lokaties. Mijn vraag aan de wethouder is dan ook of de gemeente kan garanderen dat de leerlingen in de tussentijd in de buurt kunnen gymmen. Wij zien dit als een verantwoordelijkheid van de gemeente. Daarin moeten we de school niet alleen laten staan.  Daarnaast sport hier ook een aantal verenigingen. Ook zij zijn op zoek naar vervangende lokaties. Maar het zijn de populaire uren en het is moeilijk alternatieve ruimte te vinden. Is de gemeente bereid de verenigingen te faciliteren als het gaat om het vinden van alternatieve ruimte voor hun trainingen? Hier ligt geen verantwoordelijkheid gemeente, maar we zeggen wel in al ons sportbeleid dat we iedereen aan het bewegen en sporten willen krijgen. Een faciliterende rol kan deze verenigingen helpen en gemeente laat zien dat we het sporten en bewegen serieus nemen. Mocht dit alles niet mogelijk zijn, bent u dan bereid te kijken of een tijdelijke sporthal, zoals bijvoorbeeld de luchthal van Cartouche, een mogelijkheid is? We horen graag uw reactie.

 

Afsluitend, voorzitter, drie hartekreten:

Laten we daadkracht tonen door zo veel als we kunnen nu ook af te maken.

Laten we wijsheid tonen door enkele dossiers goed voor te bereiden voor het komende college.

Laten we moed tonen door op een paar belangrijke dossiers nú  onze verantwoordelijkheid te nemen.

 

Marjan van Giezen
fractievoorzitter