Door op 22 november 2015

Huisvesting vluchtelingen onder voorwaarden mogelijk

De PvdA kan positief reageren op het voorstel van het college van BenW. Allereerst vinden wij dat we als Leidschendam-Voorburg onze verantwoordelijkheid moeten nemen om een bijdrage te leveren aan het opvangen van vluchtelingen in onze gemeente. Ieder mens heeft recht op een toekomst, en als wij die aan een aantal mensen kunnen bieden, zeggen wij daar als PvdA ‘ja’  tegen. We zijn dan ook blij dat het college invulling geeft aan de duidelijke uitspraak van de Raad.

Wij zien zeker mogelijkheden om maximaal 400 mensen te kunnen huisvesten op Schakenbosch, hiermee kunnen wij het COA een constructief antwoord geven en tegelijkertijd rekening houden met de maatschappelijke draagkracht van onze gemeente en in het bijzonder van Schakenbosch.  We beseffen dat dit een extra inspanning zal vragen, zowel qua ruimtelijke inrichting als qua maatschappelijk inpassing.

Wij zien de opvang van 800 mensen op Schakenbosch als niet-verantwoord, mede gezien alle inbreng en inspreekreacties van omwonenden. De PvdA heeft ook in eerdere debatten aangegeven geen voorstander te zijn van 800 mensen op Schakenbosch, en dat standpunt houden wij vast.

Daarnaast moet onze gemeente snel inzetten op extra huurwoningen, voor statushouders maar straks ook voor onze eigen inwoners. Er is gewoon veel behoefte aan sociale huurwoningen, daar heeft de PvdA al vaker om gevraagd. Wat ons betreft gaan we hiermee snel beginnen, want met doorstroom naar een meer permanente woning helpen we vluchtelingen nog het snelst.

We vinden wel, dat er een aantal voorwaarden moet worden gesteld aan opvang in onze gemeente, en in het bijzonder in Schakenbosch. Zoals goede opvang en begeleiding door COA, een politie-aanspreekpunt inzet op goed onderwijs om deze kinderen snel thuis te laten zijn in ons onderwijssysteem. Maar er moet ook op zo kort mogelijke termijn  een omwonenden-overleg worden ingesteld en er moet een informatie/meldpunt komen.

De PvdA Leidschendam-Voorburg wil onder deze voorwaarden de vluchtelingen in onze gemeente verwelkomen en zal haar bijdrage leveren aan een goede integratie van deze mensen die alle hulp goed kunnen gebruiken.