Door op 2 september 2015

Positieve reacties op herontwikkeling Leidsenhage

De herontwikkeling van winkelcentrum Leidsenhage was het belangrijkste onderwerp van de Commissie Openbaar Gebied in de raad van Leidschendam-Voorburg op dinsdag 1 september. Op de agenda stond het concept-bestemmingsplan Leidsenhage, dat 6 weken ter inzage heeft gelegen.

Het was een lang traject van overleg tussen initiatiefnemer Unibail/Rodamco, de grootste eigenaar en projectontwikkelaar van Leidsenhage, de gemeente en betrokken partijen. PvdA-fractievoorzitter Marjan van Giezen:  “Maar het overleg tussen het college, de initiatiefnemer, de ondernemers, de regio, de omwonenden en nu de leden van de gemeenteraad was de moeite meer dan waard. Er ligt er nu een gedegen voorstel voor de herontwikkeling van Leidsenhage, waarmee de toekomst van dit winkelcentrum zeker wordt gesteld. En waarover alle fracties in de gemeenteraad zich vanavond positief hebben uitgelaten. Dit onderstreept voor ons het belang van Leidsenhage voor onze gemeente”.

Het gaat bij Leidsenhage natuurlijk niet alleen om de ondernemers. Ook de omwonenden zijn betrokken. Zij hebben ook een aantal zienswijzen ingediend waarin zij hun zorgen hebben meegeven. Zorgen zijn er met name vanwege de toename van het autoverkeer, en de effecten op geluid en luchtkwaliteit. Marjan van Giezen: “De PvdA heeft de wethouder opgeroepen deze effecten te compenseren met aanvullende maatregelen. Het nieuwe Leidsenhage moet weer een hele tijd meegaan, dus ook goed ingepast zijn in de buurt. Als er sprake is van toename van geluidhinder, dan moeten we die toename via maatregelen als geluidsarm asfalt, beplanting, verkeerscirculatie enzovoort, zoveel mogelijk wegnemen.”

Tijdens de Gemeenteraadsvergadering van 15 september zal de Raad het gewijzigde bestemmingsplan vrijgeven voor ter inzage legging. Na definitieve vaststelling – naar verwachting eind december 2015 – zal de verdere uitwerking starten. Hier zullen ook deze milieu-effecten een plaats moeten krijgen. De omwonenden zullen bij deze uitwerking worden betrokken, zo beloofde wethouder Nadine Stemerdink, portefeuillehouder voor Leidsenhage.

Gekte

foto: Bas Bogers via Compfight