Door Delroy Blokland op 23 juni 2017

Extra actie nodig om armoede onder kinderen te bestrijden!

In de commissie voor Maatschappelijke Aangelegenheden is op 22 juni stilgestaan bij de toenemende armoede in de gemeente Leidschendam-Voorburg.

Uit onderzoeken in opdracht van de gemeente blijkt dat er steeds meer kinderen opgroeien in gezinnen meteen minimuminkomen. Het percentage is toegenomen van 12,4% in 2012 naar 13,5% in 2016. Dat is voorde PvdA onacceptabel hoog in een welvarende gemeente als Leidschendam-Voorburg. Daarnaast laat een onderzoek van het NIBUD zien dat minimagezinnen met kinderen tussen 12 en 18 jaar maandelijks geld tekort komen voor hun noodzakelijke uitgaven. Een ander punt van zorg voor de PvdA is dat de armoede zich concentreert in met name de wijken Prinsenhof, de Heuvel/Amstelwijk en Bovenveen. Bijna 60% van alle minima woont in deze wijken. En circa 49% van de minima heeft een niet-westers allochtonen afkomst. Tenslotte is het aantal huishoudens in een schuldtraject fors gestegen, van 244 naar 503 in 2016. Inmiddels zit bijna 10% van de minima in een schuldhulptraject.

Op de sociale conferentie van 15 juni zijn de uitkomsten van deze onderzoeken besproken met organisaties die zich in onze gemeente bezighouden met armoede en schulden. Het goede nieuws is dat iedereen zich goed bewust is van de situatie waarin minimahuishoudens zich bevinden en er ook volop wordt gewerkt aan het helpen van mensen naar werk, ondersteunen van gezinnen met kinderen en voorkomen en oplossen van schulden. De PvdA steunt deze aanpak, waarvoor de gemeente ook extra geld beschikbaar heeft gesteld. Maar de onderzoeken en de sociale conferentie laten ook zien dat we hiermee door moeten gaan en ons nog meer moeten richten op de positie van kinderen. De PvdA bijft zich er daarom in de gemeenteraad voor inzetten dat de huidige aanpak gericht op kinderen (zoals de schoolspullenpas en de tegemoetkoming schoolkosten) wordt voortgezet en wordt uitgebreid zodat alle kinderen in onze gemeente, ongeacht het inkomen van hun ouders, mee kunnen doen.

Delroy Blokland
Raadslid PvdA Leidschendam-Voorburg

Delroy Blokland

Delroy Blokland

Als raadslid sinds 2014 van de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg stel ik mijzelf graag voor: ik voel me zeer vereerd om de komende vier jaar de idealen en ideeën van de PvdA in de raad uit te dragen. Na jaren van bezuinigen is het nu tijd om weer te investeren in de toekomst van Leidschendam-Voorburg. Tijdens

Meer over Delroy Blokland