11 januari 2017

PvdA: ‘goed dat discussie over toekomst afvalbeleid is gestart’

De PvdA-fractie Leidschendam-Voorburg vindt het een goede zaak dat de discussie over de toekomstige structuur van ons afvalbeleid nu is gestart. In de Commissie Openbaar Gebied heeft inmiddels een eerste gesprek plaatsgevonden. Raad en College gaan samen nadenken over de beste manier om afval in te zamelen en te verwerken. Zo kunnen we een goed onderbouwd standpunt innemen in het Avalex-bestuur, waar deze discussie wordt gevoerd. Er wordt een aantal scenario’s uitgewerkt, uiteenlopend van een Gemeenschappelijke Regeling (zoals nu) tot uitplaatsing via een afvalcontract met een bedrijf. De deelnemende gemeenten van Avalex zullen op basis hiervan een keuze maken, hopelijk nog dit jaar.

 

Avalex is een Gemeenschappelijke Regeling waaraan zes gemeenten deelnemen. Voordeel hiervan is dat gemeenten veel zeggenschap hebben over hun afvalbeleid. Maar nadeel is dat gemeenten financieel verantwoordelijk zijn voor de bedrijfsvoering. Als Avalex verlies lijdt moeten gemeenten dit compenseren. Uitplaatsing heeft minder financiële risico’s, maar geeft ook minder zeggenschap aan gemeenten.

 

Hoewel Avalex niet meer in de rode cijfers zit, heeft de PvdA-fractie toch zorgen over de toekomstbestendigheid van Avalex als Gemeenschappelijke Regeling. Marjan van Giezen, fractievoorzitter PvdA: “De Avalex-begroting 2017 blijft erg onduidelijk over de precieze tarievenstructuur en de tariefopbouw. De begroting is lastig te lezen, en geeft ons niet gelijk het vertrouwen dat we invulling kunnen gaan geven aan de eisen van modern afvalbeleid. Afval is veel meer geworden dan vuilnisbakken legen. Het gaat nu om afval verminderen en grondstoffen terugwinnen. Afvalverbranding was vroeger de oplossing, nu is dat juist zonde van de grondstoffen. We moeten als gemeente een hele slag maken om de doelstellingen die het rijk ons meegeeft, nl 75% gescheiden inzameling, te realiseren. De PvdA gaat graag in de Raad en met het college de discussie aan om te kijken hoe we de afvalinzameling en –verwerking toekomstbestendig kunnen maken. Vervolgens komt de vraag aan de orde welke rechtsvorm daarbij het meest passend is.”

 

De discussie over de toekomstige structuur van het afvalbeleid wordt binnen Avalex gevoerd door de deelnemende gemeenten. Marjan van Giezen:”het is dan ook belangrijk dat wij als Raad met de andere gemeenten praten om onze inzet goed af te stemmen. Uiteindelijk zullen immers alle zes de gemeenten moeten instemmen met de voorstellen”.