16 juli 2017

PvdA kijkt terug op afsluiting politieke seizoen: Marjan van Giezen: blij met aangenomen moties PvdA

De PvdA Leidschendam-Voorburg kijkt positief terug op de afsluiting van het politieke seizoen: de behandeling van de Kadernota 2018. Naast een sluitende begroting kwamen er ook goede voorstellen op tafel van de diverse fracties. Dit leidde uiteindelijk tot een aantal aangenomen moties en amendementen, en tot een unaniem goedgekeurde Kadernota 2018. Marjan van Giezen, fractievoorzitter PvdA: “Mooi dat alle politieke fracties ondanks de komende Gemeenteraadsverkiezingen echt op de inhoud naar elkaars moties keken, er werden gelukkig geen vliegen afgevangen. En mooi dat we het politieke jaar, best wel een bewogen jaar, zo positief konden afsluiten!”.

De PvdA had vier belangrijke wensen, waarvan er twee als motie/amendement unaniem werden aangenomen:

Elk BuurtPreventieTeam een AED
Voor de PvdA zijn de Buurtpreventieteams (BPT’s) de ogen en oren in de wijk. Behalve voor meer veiligheid zijn ze ook aanspreekpunt en kunnen hulp bieden waar nodig. Daarom vindt de PvdA dat elk BPT moet kunnen beschikken over een AED, een apparaat waarmee je mensen die een hartstilstand hebben, kunt redden. Marjan van Giezen: “Bedoeling is dat iedereen binnen 6 minuten bij een AED moet kunnen komen. Dat is in onze gemeente nog niet het geval. Als elk BPT er een heeft, en ook mensen heeft die hiermee overweg kunnen, kunnen zij wanneer nodig in de wijk mensenlevens redden. Het gaat tenslotte om de gezondheid van onze inwoners!”
De motie van de PvdA werd unaniem aangenomen en de gemeente zal ook een aantal BPT-ers in staat stellen een reanimatiecursus te volgen.

Verkeersmonitoring in het Damcentrum
De verkeersdruk in het Damcentrum is groot, het verkeer staat vaak stil in de straten rond de Sluisbruggen. De Gemeenteraad achtte een extra brug niet de oplossing, maar heeft wel toegezegd snel maatregelen te nemen om de doorstroming te verbeteren. De PvdA vindt dat met die maatregelen nog dit jaar een begin moet worden gemaakt. En dat er allereerst gestart moet worden met het monitoren van de verkeersdruk. Marjan van Giezen, fractievoorzitter: “Dit is ook de uitdrukkelijke wens van de omwonenden. Nu goed monitoren om te zien hoe groot het verkeersprobleem is, straks om te zien wat het effect van maatregelen is. We zijn blij dat we de wethouder hiervan hebben kunnen overtuigen. En mooi dat de hele Raad onze motie steunde. Wat ons betreft gaat de monitoring zo snel mogelijk van start”!

Duurzaamheidsaanpak moet worden voortgezet
Aan het eind van deze collegeperiode stopt ook de financiering van de Duurzaamheidsagenda. Dit terwijl het beleid gericht op meer duurzaamheid, net goed op gang is gekomen. Zo start een nieuwe ronde met subsidie voor energiebesparing, zijn er meer laadpalen voor E-auto’s en wordt gekeken naar nieuwbouwhuizen zonder aardgas. Alle partijen in de Raad wilden dit beleid kunnen voortzetten. Voor de PvdA is dit één van de belangrijke onderwerpen in het huidige coalitieakkoord. Vandaar dat de PvdA een amendement van GroenLinks om de Duurzaamheidsagenda met een jaar te verlengen, graag heeft ondersteund. Ook andere partijen deden dit, zodat het amendement unaniem is aangenomen. Daarnaast zal gezocht worden naar structurele financiering.

Lokale Sociale Alliantie
Tenslotte vroeg de PvdA aandacht voor onze gemeente over 20 jaar, en het beleid dat we nu voeren. Is dat duurzaam genoeg om onze gemeente over 20 jaar ook nog een fijne woon- en werkstad te laten zijn, vroeg de PvdA zich af. De PvdA stelde daarom voor te kijken of een Lokale Sociale Alliantie mogelijk zou zijn. Door gemeente, ondernemers, onderwijsinstellingen, woningcorporaties en maatschappelijke organisaties bij elkaar aan tafel te zetten, kunnen integrale afspraken worden gemaakt. Bijvoorbeeld over de aanpak van jeugdwerkloosheid, over investeringen in het onderwijs, over woningen voor iedereen, over duurzame energie. Marjan van Giezen, fractievoorzitter: “als we een nieuwe woonwijk bouwen, moeten we nu al nadenken wat deze wijk over 20 jaar nodig heeft. Een basisschool? Genoeg huizen voor lagere inkomens? Genoeg zorgvoorzieningen dichtbij huis? Allemaal zaken waarover we nú beslissen. We nemen nog te vaak ad-hoc beslissingen. Laten we het aandurven om gezamenlijk, met alle partijen in de gemeente, om de tafel te gaan zitten om tot afspraken te komen over een duurzame toekomst voor onze gemeente.”
Dit zou een goede opdracht kunnen zijn voor het volgende college. Afgesproken is daarom om hier in het najaar verder over na te denken. De PvdA moedigt ondernemers, organisaties en inwoners uit hierover mee te denken. Goede ideeen zijn ook nu al welkom bij de Pvda (voorburg@pvda.nl).