11 maart 2017

Raad unaniem akkoord met motie PvdA en GBLV over Vlietland en Vogelplas

De Gemeenteraad Leidschendam-Voorburg heeft zich unaniem achter een motie van PvdA, GBLV, VVD en GL geschaard om de provincie Zuid-Holland te dwingen zich aan de afspraken te houden. Al in 2009 zijn er afspraken gemaakt over goede compenserende maatregelen bij  natuur- en recreatiegebied Vlietland en de Vogelplas als daar de Rijnlandroute zou worden aangelegd. Vlietland vervult voor Leidschendam-Voorburg een belangrijke functie, maar ook voor de regio als geheel. Het gaat om een gebied met grote landschappelijke- en natuurwaarde waar nu een snelweg vlak langs wordt gelegd. Hiervoor worden nu duizenden bomen en struiken gekapt. Reeds in 2009 is met de provincie Zuid-Holland afgesproken dat bomenkap gecompenseerd zou worden en dat de nieuwe snelweg wordt ingepast met mooie geluidwallen. Inmiddels is Zuid-Holland wel met de aanleg van de weg begonnen. Maar van de compensatie merken we nog niets. Er zijn reeds duizenden meters bomen, struiken en ander groen gekapt. Beide gebieden verliezen zo vlak voor het zomerseizoen hun aantrekkingskracht.

 

Afspraak is afspraak

Monica Velù, woordvoerder GBLV: “Hoe kan het dat de provincie haar verplichtingen niet nakomt en dat deze afspraken ambtelijk lijken te worden ontkend? Alle afspraken staan zwart op wit! We hebben ons hier als Raad al eerder over uitgesproken. Maar tot nu toe met nul  resultaat!”

Marjan van Giezen, fractievoorzitter PvdA stelt dat “het besluit over de aanleg van de Rijnlandroute democratisch genomen is. Dat respecteren wij. Maar dan moet de provincie Zuid-Holland van haar kant ook de gemaakte afspraken respecteren! Toenmalig Gedeputeerde Ingrid de Bondt heeft ons in 2013 verzekerd dat zij Vlietland “waanzinnig mooi” zal inpassen met hoge aarden wallen en/of schermen.  Al vanaf 2009 zijn hier afspraken over gemaakt. We moeten nu afdwingen dat de provincie deze gaat nakomen”.

 

In 2009 zijn er overeenkomsten gesloten tussen partijen (provincie Zuid-Holland, BAM Infra B.V., Vlietland BV en milieu- en natuurorganisaties) waarin zwart op wit is vastgelegd dat BAM Infra B.V. en de provincie Zuid-Holland (PZH) zich verplicht hebben om uiterlijk binnen vier jaar circa 3000 meter adequate geluid- en zichtwerende schermen te realiseren langs de A4 ten behoeve van Vlietland en de Vogelplas Starrevaart. In een persbericht van 1 september 2009 is dit bekendgemaakt. Ook betrokken grondeigenaren hebben hiermee ingestemd, hetgeen de provincie Zuid-Holland op 26 oktober 2012 aan de gemeente heeft bericht.

 

Raad Leidschendam-Voorburg unaniem in haar oproep aan de provincie

De gemeenteraad heeft zich unaniem achter de motie geschaard waarin de provincie wordt opgeroepen zich nu aan haar afspraken te houden. Marjan van Giezen en Monica Velù: “De Gemeenteraad is alleen akkoord gegaan op basis van de toezeggingen van Zuid-Holland om bij  de aanleg van de Rijnlandroute ook geluid- en zichtwerende schermen te plaatsen. Waarom zien we daarvan nog niets?  De gehele Raad wil dat de provincie nu start met het nakomen van deze afspraken. Ook willen we compensatie voor de reeds uitgevoerde kap van 60.000 m2 bomen, struiken en ander groen in Vlietland langs de A4 en de vele nog in Vlietland te kappen bomen en struiken ten behoeve van de Rijnlandroute. In deze motie hebben we het nog netjes geformuleerd. Maar misschien wordt het tijd voor meer actie!”