De PvdA is op zoek naar jou!

Door Folkert Buis op 3 september 2018

Het is voor een politieke partij van groot belang dat de partij vitaal is en blijft. Hiervoor is het belangrijk dat er regelmatig nieuwe mensen instromen, die nieuwsgierig zijn naar wat er leeft in de samenleving en die zich betrokken voelen bij de ontwikkeling van de lokale politiek en de vereniging achter de partij.

Heb jij affiniteit met de lokale politiek en het verenigingsleven? Voel jij je thuis in de sociaal-democratie en kun jij het sociaal-democratische gedachtegoed uitdragen? Ben je jong van geest, creatief en kun je ‘out of the box’ denken? Is het antwoord op deze vragen JA? Dan zijn wij op zoek naar jou!

De PvdA Leidschendam-Voorburg is op zoek naar enthousiaste en gedreven mensen om een nieuw bestuur te vormen. In het nieuwe bestuur is de voorzitter al gekozen door de ledenvergadering. Nu zoeken wij:
– een secretaris;
– penningmeester;
– en algemene bestuursleden die belangrijke taken in portefeuille kunnen hebben zoals ledenwerving en webmaster.

Bestuur en profielschets bestuursleden

Het bestuur laat de PvdA vereniging bloeien, is permanent op zoek naar nieuwe manieren om leden en inwoners te verbinden aan de PvdA (en andersom), organiseert gesprek en debat over allerlei zaken die in de partij, maatschappij en gemeente spelen en verbindt PvdA’ers in de verschillende afdelingen. Op die manier helpt het bestuur mee om de sociaaldemocratische idealen te verwezenlijken. Het bestuur heeft vanuit die rol ook tot taak de gemeenteraadsfractie actief te ondersteunen en te monitoren.

Het bestuur vertegenwoordigt de leden en bewaakt de samenhang tussen leden, fractie en bestuurders. In verkiezingstijd organiseert het bestuur het proces richting verkiezingsprogramma, kandidatenlijst en campagne. Het bestuur zorgt voor stabiliteit en structuur en leidt partij(politieke) processen in goede banen. Het bestuur toetst de fractie en houdt voortgangsgesprekken met de raadsleden. Het bestuur signaleert en agendeert politiek relevante onderwerpen, bevordert een goede wisselwerking tussen de afdeling en de samenleving en draagt mede zorg voor een sterke vereniging.

Daarnaast heeft het bestuur tot taak om het functioneren van de gemeenteraadsfractie en wethouder te ondersteunen en te monitoren. Met het verkiezingsprogramma in de hand en met een oog op hun algemeen functioneren als lokale vertegenwoordigers van de Partij van de Arbeid. Het bestuur is in staat goed samen te werken met de fractie en kan de fractie kritisch en constructief volgen.

Het bestuur stelt gezamenlijk een werkplan op voor de periode 2018-2020, ten behoeve van de door het bestuur uit te voeren taken. Het werkplan geeft prioriteiten en doelen van het bestuur aan en geeft inzicht in de onderlinge samenwerking tussen de bestuursleden, en tussen het bestuur en de fractie en andere gremia. Het werkplan bevat tevens een portefeuilleverdeling.

Het bestuur legt collegiaal verantwoording af over zijn handelen aan de afdelingsvergadering en daarmee aan de leden van de afdeling. Het bestuur voert ten behoeve van die verantwoording jaarlijks een zelfevaluatie uit. Daarbij komen in ieder geval het individueel functioneren van de bestuursleden, alsmede het collectief functioneren van het bestuur aan de orde.

SAMENSTELLING EN TAKENPAKKET

Het bestuur bestaat in beginsel uit minimaal drie personen, maar een aantal van ongeveer vijf personen is wenselijk. Zoals beschreven is de voorzitter tijdens de ALV van 4 juli gekozen. Klik hier voor het profiel van de voorzitter om een indruk te krijgen van de samenhang van het gehele bestuursteam. Voor de invulling met de overige leden van het bestuur zal de selectiecommissie een direct voorstel doen aan de ledenvergadering.

Het bestuur is collegiaal verantwoordelijk voor taken als:
• Communicatie met de leden en contact onderhouden met (gemeentelijke) organisaties.
• Stimuleren en ondersteunen van inhoudelijk debat in de gemeente.
• Het betrekken van leden en niet-leden bij politieke menings- en besluitvorming.
• Het werven van nieuwe leden en hen helpen bij het vinden van hun weg in de partij.
• Scouting, talentontwikkeling, coaching en scholing (zowel via verwijzing naar het bestaande aanbod binnen de PvdA als actief ontwikkelen van materiaal en begeleiden van mensen).
• Het betrekken van gedreven leden die zich inzetten om inwoners en PvdA te verbinden.
• Samenwerking met buurafdelingen, JS en netwerken binnen de PvdA en het versterken van de partijorganisatie.
• Het vertegenwoordigen van de PvdA Leidschendam-Voorburg in diverse verbanden.
• ICT en organisatie.
• Fondsenwerving.
• Vrijwilligersmanagement.
• Afhankelijk van de termijn: begeleiden van campagnes Waterschappen/PS19, EP19, TK21, GR22.

PROFIEL NIEUW BESTUUR

Het nieuwe bestuur combineert elan en energie met partij-ervaring. Het voert de toevertrouwde organisatorische en procedurele taken zorgvuldig uit en bevordert een goed functionerende (campagne)organisatie. Tegelijkertijd geeft ze leden maximaal de ruimte om een bijdrage te leveren en zoekt ze permanent actief naar nieuwe manieren om met hen en andere inwoners verbindingen te leggen. Kennis van en een netwerk in de partij strekt tot aanbeveling, evenals een netwerk of contacten binnen diverse (gemeentelijke) organisaties. Uiteraard dienen alle leden de beginselen van de partij en de erecode te onderschrijven en te ondertekenen. Ieder bestuurslid is een teamspeler, gericht op samenwerking en weet zowel intern als extern te (ver)binden. Daarnaast heeft de kandidaat een goede uitdrukkingsvaardigheid, zowel mondeling als schriftelijk. Tot slot strekt het tot aanbeveling indien de kandidaat op een creatieve en innovatieve wijze kan bijdragen om het sociaal democratische geluid in resultaten om te zetten.

De samenstelling van het bestuur is een goede afspiegeling van de bevolking. Tijdsbesteding varieert per periode. Gemiddeld genomen besteedt een bestuurslid 2 a 3 uur per week aan zijn functie, al naar gelang invulling en delegatie van taken in het bestuur. In verkiezingstijd (en op andere piekmomenten) zal het aantal benodigde uren meer zijn. De nieuwe bestuursleden die in november 2018 worden verkozen, zijn beschikbaar voor de volledige periode tot november 2020 en bij voorkeur voor de periode tot november 2022 (gelijk oplopend met de zittingsperiode van de gemeenteraad die in 2022 eindigt).

Voor het afdelingsbestuur zijn op dit moment de volgende vacatures:

Vacature SECRETARIS

De organisatie, voorbereiding en verslaglegging van de bestuursvergaderingen en de algemene ledenvergaderingen zijn de verantwoordelijkheid van de secretaris. De jaarplanning en het jaarverslag worden tevens verzorgd door deze functionaris. Daarnaast vervult de secretaris algemene bestuurstaken conform de binnen het bestuur afgesproken taakverdeling.

Vacature PENNINGMEESTER

De penningmeester bewaakt de financiën van de afdeling voor de korte en lange termijn. Hierover legt de penningmeester verantwoording af aan de algemene ledenvergadering. Affiniteit met en kennis van financiële zaken zijn een vereiste voor deze rol. De penningmeester werkt samen met de fractie, waar het de administratie en het beheer van het fractiebudget betreft.

Vacature ALGEMEEN BESTUURSLID (LEDEN MET PORTEFEUILLE)

Naast de twee bovengenoemde functies, wordt ook naar bestuursleden gezocht die een specifieke bijdrage kunnen leveren aan het functioneren van de afdeling. Dat kan zijn op het gebied van betrokkenheid van leden en inwoners, speciale aandacht voor een bepaald thema of een andere kennis of vaardigheid die in het bijzonder bijdraagt aan het bestuur als goed samengesteld team.

Procedure

U kunt uw CV en motivatiebrief versturen naar Martin Oosterheert, per email: moost2010@hotmail.com
De sluitingsdatum voor het indienen van uw sollicitatie is maandag 24 september.
De sollicitatiecommissie zal vervolgens de kandidaten uitnodigen voor een gesprek en een voordracht doen aan de leden van de afdelingsvergadering.

Beoogd wordt deze ALV begin november te laten plaatsvinden.
Voor nadere vragen over het profiel of de procedure kunt u zich wenden tot de leden van de sollicitatiecommissie: Martin Oosterheert, André Rodenburg en Folkert Buis.