Door Delroy Blokland op 20 september 2015

Zorgen over afschaffing kwijtschelding zuiveringsheffing

De PvdA-fractie Leidschendam-Voorburg maakt zich grote zorgen over de voorgenomen afschaffing van het kwijtscheldingsbeleid van het Hoogheemraadschap van Delfland. Het waterschap is van plan om de kwijtschelding in 2016 gedeeltelijk en vanaf 2017 helemaal af te schaffen. Als gevolg hiervan zullen gezinnen met een minimuminkomen in het deel van onze gemeente dat door Delfland wordt bediend niet meer in aanmerking komen voor kwijtschelding van de zuiveringsheffing.

De PvdA-fractie roept inwoners van Leidschendam-Voorburg daarom op om gebruik te maken van het recht om bezwaar te maken tegen de afschaffing van het kwijtscheldingsbeleid. Dat kan nog tot 21 oktober via de website van het Hoogheemraadschap (link: https://www.hhdelfland.nl/actueel/nieuws/reageren-op-het-gedeeltelijk-afschaffen-van-de-kwijtschelding).

Als inwoners geen aanspraak meer kunnen maken op kwijtschelding van de waterschapsbelasting, dan heeft dat voor naar schatting 1.200 inwoners uit onze gemeente die in het verzorgingsgebied van het Hoogheemraadschap Delfland wonen financiële consequenties. Huishoudens met een minimuminkomen (bijstand, alleen AOW) moeten dan tot € 283 zuiveringsheffing  per jaar extra belasting betalen: maximaal 3 maal € 94.

Delfland is voor gezinnen al het duurste waterschap van Nederland. Het is volgens de PvdA fractie onbegrijpelijk dat het nieuwe bestuur van het waterschap de tarieven wil verlagen door de kwijtschelding voor de armste inwoners af te schaffen en doof is voor de brede maatschappelijke ophef die in reactie daarop is ontstaan.

Delroy Blokland (woordvoerder financiën): “De PvdA-fractie vindt het afschaffen van het kwijtscheldingsbeleid onacceptabel en heeft op 6 juli een motie ingediend waarmee het College van Burgemeester en Wethouders werd opgeroepen om krachtig afstand te nemen van de afschaffing en daarover protest aan te tekenen bij het Hoogheemraadschap. Die motie is toen gesteund door D66, GBLV, GroenLinks, CDA, CU/SGP en de fractie Hohage. Alleen de VVD was tegen. Ook andere gemeenten zoals Den Haag en Rijswijk spannen zich in voor behoud van de kwijtschelding. Toch lijkt het bestuur van het Hoogheemraadschap doof voor de ophef en zorgen die hierdoor in de samenleving zijn ontstaan”.

De PvdA-fractie heeft hierover in de gemeenteraad van 15 september 2015 opnieuw vragen aan het College gesteld en verzocht het College zich politiek, bestuurlijk en juridisch te blijven inzetten voor behoud van het kwijtscheldingsbeleid. Wethouder Stemerdink heeft toegezegd dit te zullen blijven doen, maar heeft ook aangegeven dat haar mogelijkheden beperkt zijn omdat het waterschap een democratisch gekozen orgaan is dat zelfstandig een dergelijk besluit kan nemen.

Op 19 november as. neemt de verenigde vergadering van het Hoogheemraadschap een definitief besluit.

Peilschalen bij dam
foto door Shirley de Jong via Compfight

Delroy Blokland

Delroy Blokland

Als raadslid sinds 2014 van de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg stel ik mijzelf graag voor: ik voel me zeer vereerd om de komende vier jaar de idealen en ideeën van de PvdA in de raad uit te dragen. Na jaren van bezuinigen is het nu tijd om weer te investeren in de toekomst van Leidschendam-Voorburg. Tijdens

Meer over Delroy Blokland