Bibliotheken

De PvdA pleit voor moderne bibliotheken.

De bibliotheek blijft zich verder ontwikkelen, zowel in de huidige vestiging aan de Julianabaan als met een goede bibliotheekvoorziening in Leid-schendam. Voor een goede bibliotheekvoorzie-ning die toegankelijk is voor jong en oud is ten minste één centrale vestiging met een volwaardi-ge collectie voor onze gemeente van groot belang. Zo een vestiging moet behouden blijven maar mag niet stil staan. De bibliotheek biedt niet alleen uitleen van boeken en ander materiaal, maar ook allerlei activiteiten op het terrein van taal- en leesbevordering, digitalisering en alge-mene ontwikkeling. Juist daarin ligt de toekomst van de bibliotheek. De PvdA ondersteunt het onderzoek van de bibliotheek naar nieuwe doel-groepen, nieuwe producten en nieuwe verbindingen met maatschappelijke organisaties: scholen, wijkverenigingen, theaters en dergelijke. Uitbreiding van samenwerking met zorg-, welzijns- en culturele organisaties juichen we toe.