Verkeersoverlast

De PvdA wil tunnels tegen verkeersoverlast.

De toekomst van automobiliteit ligt onder de grond. De doorsnijding van onze gemeente door de A12 merken we nog steeds dagelijks. Ook de gelijkvloerse kruisingen van de Sijtwendetunnel zorgen voor veel opstoppingen. Met ondertunne-ling kunnen we veel probleem oplossen, bijvoor-beeld met een eigen afslag vanaf de Sijtwende-tunnel voor The Mall of the Netherlands. Duizenden auto’s in het weekend hoeven dan niet onze woongemeente binnen te rijden.
Ondertunneling van de A12 is en blijft een wens van de PvdA. Door de toename van het verkeer hebben de huizen die hier vlakbij staan, steeds meer last van luchtverontreiniging en geluidover-last. Ondertunneling zou de leefbaarheid in een groot deel van onze gemeente fors verbeteren. Maar de rijksoverheid begint niet aan een derge-lijk project zonder een (aanzienlijke) gemeentelij-ke bijdrage. Als de Eneco-aandelen dan toch worden verkocht, willen we een deel van de op-brengst apart zetten als gemeentelijke bijdrage aan ondertunneling van de A12.