1. Fijn wonen in een betaalbaar huis
Verkiezingsprogramma 2022-2026

1. Fijn wonen in een betaalbaar huis

Wonen is eerst een recht en pas daarna een markt. Op dit moment is dat nog te vaak andersom.

 

1.1 De woningnood onder ouderen en jongeren

Wonen is eerst een recht en pas daarna een markt. Op dit moment is dat nog te vaak andersom. De
PvdA staat voor wijken waarin iedereen – van jong tot oud, arm tot rijk – een huis en thuis kan
hebben. Om die reden gaan we voor een actieve rol van de gemeente.
– Nieuwbouwprojecten bestaan voor ten minste 30% uit sociale huurwoningen. Bij voorkeur is
er daarnaast ook ruimte voor 30% middeldure huur- en/of koopwoningen.
– We voeren een zelfbewoningsplicht in. Daarmee voorkomen we dat koopwoningen worden
verhuurd of worden doorverkocht voor de maximale winst. Zo zorgen we ervoor dat woningen
weer een thuis worden voor mensen, in plaats van een investeringsobject voor beleggers.
– Leidschendam-Voorburg trekt zo veel mogelijk samen op met Den Haag om aan de regionale
woningvraag tegemoet te komen. Dat werkt beter dan alleen maar reageren op Haagse
plannen.

 

De woningnood onder ouderen en jongeren is groot en in de gemeente zijn nog teveel obstakels voor mensen met een beperking. Daar is extra aandacht voor nodig, samen met de corporaties.

 • Alle ruimtelijke plannen houden rekening met mensen met een beperking. Het VN-verdrag Handicap wordt nu nog niet nageleefd. Daarover maken we afspraken in het coalitieakkoord.
 • Er blijft nadrukkelijk aandacht voor ouderenhuisvesting, die toegankelijk is met rolstoelen of rollators en waar thuisnabije zorg is. Het plan Langer Zelfstandig Wonen wordt voortgezet: in de afgelopen periode hebben we al laten zien dat daar concrete ingrepen mee worden bereikt (zoals aanbouwliften bij ouderenflats). Ouderen die willen doorstromen naar een kleinere woning, worden daarbij in financiële en praktische zin geholpen.
 • We bouwen extra woningen voor ouderen en passen bestaande woningen aan. We kijken hierbij specifiek naar collectieve woonvormen (of wonen in combinatie met ouderenzorg) en meergeneratiewoningen voor ouderen. Met meer woningen voor ouderen bevorderen we ook de doorstroming op de woningmarkt.
 • Om doorstroming te bevorderen geven we ouderen die een grote woning achterlaten korting op de huurprijs van een kleinere woning, zodat hun maandlasten dalen.

1.2 Nieuwbouw

Onderdeel van het vergroten van de woningvoorraad is nieuwbouw. Dat vraagt om goede plannen, die op draagvlak kunnen rekenen én snel, veel woningen opleveren.

 • Binnen de bebouwde kom zal hoger moeten worden gebouwd en zullen functies veranderen (bijvoorbeeld van kantoor naar woning, denk aan het CBS-gebouw en Klein Plaspoelpolder)
 • Omwonenden moeten vroegtijdig bekend zijn met plannen en doelstellingen van nieuwbouw. Zij moeten betrokken worden bij de planvorming en moeten invloed kunnen uitoefenen, maar de afweging waar welke woningen worden gebouwd, blijft vanuit het algemeen belang bij de gemeenteraad liggen.

1.3 Duurzame woningen

De woning van de toekomst is een duurzame woning. Daarom kijkt de PvdA altijd ook naar betaalbare verduurzaming.

 • Wij streven naar duurzaamheidsmaatregelen die realiseerbaar zijn voor mensen met een klein inkomen.
 • Bij nieuwbouw van woningen en bedrijfspanden nemen we groene daken of daken waarmee energie wordt opgewekt als uitgangspunt.
 • Samen met inwoners, wijkverenigingen en woningcorporaties streven we naar duurzaamheidsteams die adviseren over de verduurzaming van de leefomgeving.
 • We streven naar vermindering van de hoeveelheid restafval per huishouden, per wijk wordt in overleg met de bewoners gekozen voor de gewenste inzameling.
 • We stimuleren vergroening en gaan verstening tegen om hittestress te beperken. Bijvoorbeeld door te onderzoeken of we tuintegels gratis kunnen laten vervangen door groen en het gebruik van balkontuintjes kunnen stimuleren.. Bij vervanging of aanleg van riolering wordt gekozen voor gescheiden riolering.
 • De subsidieregeling voor het vergroenen van tuinen en daken wordt permanent gemaakt, door deze structureel in de begroting op te nemen. Daarmee kunnen bewoners structureel subsidie aanvragen. De gemeente verdubbelt zijn inspanning om – in navolging van Operatie Steenbreek – ook de openbare ruimte te vergroenen met 1000m2 per jaar.

1.4 De woningcorporaties

De woningcorporaties zijn onze partners om voldoende sociale huurwoningen in Leidschendam-Voorburg te kunnen aanbieden. De afgelopen tien jaar is het aantal sociale huurwoningen in onze gemeente gedaald. Daar willen wij verandering in brengen. Daarom maken we met de corporaties de volgende afspraken (prestatieafspraken).

 • We leggen vast hoeveel sociale huurwoningen er de komende jaren gebouwd gaan worden én hoeveel er maximaal verkocht mogen worden. Als er al verkocht wordt, dan aan de doelgroep waar een woningcorporatie zich op hoort te richten: mensen met een kleine beurs. De wachttijd voor een sociale huurwoning moet binnen vier jaar omlaag.
 • Mensen die in een ‘te dure’ woning wonen en onvoldoende huurtoeslag ontvangen worden geholpen in hun zoektocht naar een goedkopere woning, door verhuizing of huurverlaging.
 • Huurders van corporatiewoningen die kunnen doorstromen, krijgen voorrang bij middeldure huurwoningen (doelgroepenbeleid). Daardoor komen er ook meer sociale huurwoningen beschikbaar.
 • Sloop van woningen wordt zoveel mogelijk voorkomen. Als toch voor sloop wordt gekozen, moet dat altijd woonlastenneutraal gebeuren en met terugkeermogelijkheid voor bewoners. Bewoners mogen dus niet de rekening gepresenteerd krijgen.
 • De corporaties en de gemeente trekken gezamenlijk op om mensen te helpen hun woonlasten te verlagen met kleine, duurzame ingrepen, zoals het aanbrengen van tochtstrips, ledlampen en radiatorfolie.
 • Grotere ingrepen, zoals isolatie, (drie)dubbel glas en zonnepanelen, moeten juist ook voor huurders met een kleine beurs toegankelijk worden gemaakt. Ook op dat gebied maken we afspraken met de woningcorporaties. In 2030 hebben alle woningen energielabel A.

Onze keuzes:

Deel dit