3. Bestaanszekerheid en toekomsperspectief
Verkiezingsprogramma 2022-2026

3. Bestaanszekerheid en toekomsperspectief

Werk is een basis voor zekerheid, zingeving en perspectief in het leven. Voor de PvdA gaat het dan altijd om eerlijk werk.

 

3.1 Garantie op bestaanszekerheid

Dat betekent een baan waar je niet ziek van wordt, met een goed inkomen, zonder zorgen over het einde van de maand.

 • Iedereen heeft recht op werk. En bij werk hoort loon. Zodra er productie wordt gemaakt, hoort er een inkomen tegenover te staan.
 • Eerlijk loon betekent voor de PvdA: minimaal €14 per uur. De gemeente geeft hierin het goede voorbeeld door voor eigen en ingehuurd personeel ten minste deze norm te hanteren. Waar mogelijk nemen we medewerkers in eigen dienst en daarbij maken we geen onderscheid: van schoonmaker tot gemeentesecretaris.
 • Een sociale economie drijft op een toegankelijke arbeidsmarkt. Om die arbeidsmarkt verder te versterken, blijven we kijken naar de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de mogelijkheden van mensen om mobiel te blijven en hun talenten op verschillende plekken in verschillende sectoren en beroepen aan te wenden.
 • We bevorderen sociale economische ontwikkelingen, door onder meer blijvend te kijken naar de mogelijkheid om de APV te vereenvoudigen. Ook gaan we leegstand zoveel mogelijk tegen. The Mall is een belangrijke economische motor van de gemeente, met veel werkgelegenheid. Daarom is bereikbaarheid van The Mall ook belangrijk (zie hiervoor).
 • We bevorderen een betere aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. Dat doen we met scholingsarrangementen en goede samenwerking met scholen. We hebben inzicht in wat er nodig is en weten waar de vacatures zijn. In onze gemeente werken we bijvoorbeeld samen met MBO Rijnland en grote werkgevers zoals The Mall. Ook houden we rekening met het vestigingsklimaat voor kleinere ondernemers.
 • We hebben contact met iedereen die geen werk heeft. We wachten niet meer tot de formele overgang van ww naar de bijstand, maar hebben al ruim daarvoor een gesprek.
 • Bij mensen in een participatie/re-integratietraject, hebben we aandacht voor achterliggende problematiek, zoals schulden, scheiding en mentale problematiek. We lossen deze problemen eerst op, zodat deze mensen met een gerust hart aan het werk kunnen.
 • Het was een fout om de sociale werkplaatsen af te schaffen. Daarom is het goed dat de gemeente voldoende sociaal werk laat organiseren door de Binnenbaan. Vormen van dagbesteding en sociaal werk zijn onvervreemdbaar van een sociale samenleving en de PvdA blijft zich hard maken voor voldoende werkgelegenheid en dagbesteding voor deze doelgroep.
 • We zetten alles op alles om te voorkomen, dat we een verloren generatie creëren. Jongeren werken of zitten in de schoolbanken. Daarom hebben we bijzondere aandacht voor jongerenwerkgelegenheid.
 • De gemeente geeft het goede voorbeeld door zelf meer stageplaatsen (voor alle opleidingsniveaus, maar met name voor het MBO) te creëren en stimuleert haar (maatschappelijke en private) partners om hetzelfde te doen. Stagediscriminatie wordt actief bestreden.

 

 

Of het nu door corona komt of omdat het leven tegenzit, soms is de zekerheid van een baan ver te zoeken. In die gevallen geeft de overheid een garantie op bestaanszekerheid. In een rijk land als Nederland kan het niet gebeuren dat mensen aan hun lot worden overgelaten.

 • De gemeente voert landelijke uitkeringsregelingen uit. Het is zaak om die uitvoering op ruimhartige wijze ter hand te nemen: uitgaan van vertrouwen, in plaats van wantrouwen. Gericht op preventie en perspectief, in plaats van repressie en bestraffing. De gemeente stimuleert de eigen ambtenaren om conform te werken in het contact met inwoners.
 • De “rechtencheck”, of liever gezegd: het “fraudegesprek” dat in onze gemeente tot beleid is gemaakt, is een belediging. Dit moet van de baan. Wij gaan uit van vertrouwen in mensen, in plaats van wantrouwen. De PvdA is voorstander van het uitnodigen van álle uitkeringsgerechtigden (dus niet alleen ontvangers) voor een perspectiefgesprek. Het gesprek moet gericht zijn op goede begeleiding. Op die manier staat de overheid naast mensen, niet tegenover hen. Dat is voor ons de manier waarop invulling wordt gegeven aan een nieuwe bestuurscultuur.
 • De PvdA wil zoveel mogelijk inzetten op preventie en vroegsignalering van schulden. Zo willen we voorkómen dat mensen problematische schulden opbouwen. Er moet laagdrempelige hulp en ondersteuning zijn, waar mensen terecht kunnen met vragen over financiën. Verplichte schuldhulpverlening gaat nog een stap te ver, maar het moet wel zo makkelijk mogelijk worden gemaakt om aan schuldhulpverlening deel te nemen.
 • Ook zetten we in op goede schuldhulpverlening. De gemeente moet daarbij binnen en buiten het gemeentehuis samenwerken, bijvoorbeeld met de woningcorporatie, werkgevers, energiebedrijven en zorgverzekeringen.
 • De PvdA vindt dat onze gemeente als schuldeiser naast de mensen moet gaan staan en moet meekijken naar oplossingen, die haalbaar zijn. Dat betekent dat de beslagvrije voet altijd wordt gerespecteerd en gehanteerd. Waar gemeentelijke lasten een onderdeel van de schuldenproblematiek vormen wordt gekeken of er maatwerkoplossingen zijn. Ook de kosten voor energie nemen we hierbij mee.
 • De PvdA wil mensen met schulden op een actieve en positieve manier benaderen. In onze gemeente is de dienstverlening stress-sensitief en houden we er rekening mee, dat leven in armoede en met schulden mensen kwetsbaar en onzeker maakt. We gebruiken begrijpelijke taal en benaderen mensen met (het risico op) schulden actief.
 • De afgelopen jaren is in Leidschendam-Voorburg aan een schuldenaanpak gewerkt, aan de hand van ‘de aanpak Financiële Zelfredzaamheid’. Ook is het ‘Minimabeleid 2019 – 2022’ vastgesteld, en is met succes gestart met het programma ‘Vroeg erop af’, waarbij samen met woningcorporaties, zorgverzekeraars, maatschappelijk werk en het waterbedrijf beginnende schulden vroegtijdig worden ontdekt en groeiende schulden worden voorkomen door inwoners persoonlijk te benaderen voor hulp. De PvdA benadrukt het belang van voortzetting van deze aanpak, ook na 2022.
 • Bij de PvdA gaat speciale aandacht uit naar de huishoudens met kinderen, die met armoede te maken hebben. Gebleken is dat minima-huishoudens met kinderen in de middelbare schoolleeftijd maandelijks substantieel tekort komen. De afgelopen jaren hebben we dan ook gewerkt aan de invoering van het kindpakket: voor school-, sport- en cultuurkosten in het basis- en voortgezet onderwijs, computerregeling, tabletregeling, internetkosten en de schoolspullenpas. De maximale inkomensgrens voor het kindpakket is daarbij verhoogd van 110% naar 130%. Dat zetten we voort.
 • Ten slotte hebben we vanuit de PvdA de afgelopen raadsperiode met een motie aandacht gevraagd voor het ongekende onrecht van de gedupeerden van de kinderopvangtoeslagaffaire. We hebben daarin opgeroepen tot zo snel mogelijke kwijtschelding van hun schulden danwel de gedupeerden een perspectief te bieden. De rol van de gemeente daarin, wordt onderdeel van het coalitieakkoord.

3.2 Onderwijs en ontwikkeling

Onderwijs en ontwikkeling houden nooit op. Van jong tot oud: iedereen heeft een ontwikkelrecht. Dat betekent dat we als gemeente inzetten op onze kinderen en ons structureel verbinden aan een toereikende financiering van de sociaal-culturele basisinfrastructuur in de gemeente.

 • Ontwikkeling in de jongste leeftijd maakt een leven lang verschil. Daarom zetten wij in op uitbreiding van de ontwikkeltijd van kinderen, in het bijzonder in al kwetsbare wijken. De Ooievaarspas wordt daarom uitgebreid om gratis peuteropvang en voorschoolse educatie mogelijk te maken, net als in Den Haag. Daarnaast willen we school- en wijkgebouwen ruimer openstellen, zodat kinderen zich in een veilige en uitdagende omgeving kunnen ontwikkelen.
 • Samen met organisaties als S&W, scholen en opvangorganisaties organiseren we (zomer)programma’s om kinderen die de maatschappelijke effecten van corona het hardste voelen, weer sociale contacten te geven en cognitieve ontwikkeling te laten doormaken.
 • Jeugdvoorzieningen moeten we integraal benaderen en daar hebben we als gemeente een taak in. Het gaat telkens om de ontwikkeling van kinderen, of dat nu is in het onderwijs, op de opvang of in een zorgtraject. Als gemeente gaan we naar een manier zoeken om de wolk aan hulpverleners te organiseren en met elkaar te verbinden, bijvoorbeeld door de inzet van gemeentelijke casusregisseurs.
 • School is de basis voor de ontwikkeling van kinderen, maar scholen kunnen het niet alleen. De gemeente heeft een taak om huisvesting zoveel mogelijk aan te passen om integrale voorzieningen ten volle mogelijk te maken. Dat vraagt om grotere investeringen in onderwijsgebouwen. De omgeving van een school is ook bepalend voor het (werk-)plezier. Waar nodig wordt gepland onderhoud naar voren gehaald. We willen goede huisvesting, goede luchtkwaliteit, groene schoolpleinen en genoeg gymzalen.
 • We bezuinigen niet op sociaal-culturele basisvoorzieningen, zoals de bibliotheek en de theaters/podia. De ingeplande bezuinigingen op de bibliotheek draaien we permanent terug, zoals ons dat al is gelukt voor de jaren 2022 en 2023. De bibliotheek speelt een rol als huiskamer van de wijk, is cruciaal voor de ontwikkeling van kinderen en dient als studiehuis voor jongeren. Maar ook ouderen kunnen in de bieb terecht voor sociale contacten. Dat is hoe wij naar de bieb kijken: als pijler van een gezonde samenleving.
 • Kunst en cultuur hebben een belangrijke rol in de gemeente. Daarom moet de gemeente zich zoveel mogelijk inspannen om bijvoorbeeld Museum Swaensteyn of lokale kunstenaars van een betaalbaar onderkomen te voorzien.

3.3 Een gemeente waarin iedereen mee kan doen

Voor de PvdA is Leidschendam-Voorburg een diverse en inclusieve gemeente. Dit blijkt uit diverse moties die wij de afgelopen jaren hebben ingediend. Leidschendam-Voorburg moet een gemeente zijn waarin iedereen mee kan doen. Ongeacht herkomst, geaardheid, gezondheid, leeftijd of financiële status.

 • Leidschendam-Voorburg is een multiculturele en inclusieve gemeente. We gaan onderzoeken of dit ook te zien is op het gemeentehuis. De gemeente geeft het goede voorbeeld door het voeren van een ambitieus personeelsbeleid waarmee wordt bereikt dat het gemeentehuis een afspiegeling is van de samenstelling van de bevolking.
 • Voor mensen met een beperking moeten er voldoende werkplekken zijn. De gemeente heeft hierin een voorbeeldrol.
 • We zorgen voor een bredere en betere voorlichting (ook in het onderwijs) over LHBTIQ+. We verwachten ook dat welzijnsorganisaties en geloofsgemeenschappen hierin hun verantwoordelijkheid nemen. Het Actieplan LHBTIQ+ wordt ook komende periode voortgezet.
 • Meedoen is voor iedereen het uitgangspunt.
  • We zijn solidair met mensen die het minder getroffen hebben. Daarom vangen we asielzoekers en statushouders ruimhartig op. Nieuwkomers worden vanaf hun aankomst in de gemeente actief begeleid naar taallessen, werk en andere zaken die het makkelijker maken hun plek in Nederland te vinden. We gaan altijd uit van de meerwaarde van nieuwkomers voor onze gemeente.
  • Voor mensen met een (fysieke) beperking moeten er voldoende werkplekken zijn, de gemeente heeft hierin een voorbeeldrol.
 • Meedoen is meer dan Nederlands leren, het is ook waar mogelijk een bijdrage leveren aan de samenleving. Soms kan dat in de vorm van arbeid, soms van vrijwilligersactiviteiten maar ook deelnemen aan activiteiten in de gemeente is een optie.
 • We moeten er zoveel mogelijk voor zorgen dat nieuwkomers het vak waarvoor ze zijn opgeleid uit kunnen oefenen. Persoonlijke begeleidingstrajecten richting erkenning van de behaalde diploma’s kunnen hier een oplossing voor bieden.
 • De nieuwe inburgeringswet legt de regie over de inburgering bij de gemeente. Wij pleiten voor een beleid op basis van redelijkheid en vertrouwen.

Deel dit