4. Zorg & welzijn – dichtbij en vertrouwd
Verkiezingsprogramma 2022-2026

4. Zorg & welzijn – dichtbij en vertrouwd

 

Niet de markt, maar de mens staat centraal. Daarom praten we ook niet over stelselwijzigingen, maar over hoe we de zorg zo goed mogelijk kunnen organiseren in onze gemeente. Dit doen we daarom op drie niveaus.

 

➤ De sociale basisinfrastructuur op orde. De PvdA in Leidschendam-Voorburg wil een sterke sociale basis voor iedereen. Dit kan namelijk voorkomen dat mensen problemen ontwikkelen. Dat doen we door te zorgen voor goed onderwijs, voor iedereen toegankelijke voorzieningen voor sport en cultuur, en dit alles in een fijne leefomgeving.

 • De PvdA wil dat iedereen mee kan doen. Daarom pleiten wij als partij voor het behoud en de uitbreiding van de Ooievaarspas. Mensen die via de Ooievaarpas van een dienst gebruik maken, mogen niet anders behandeld worden dan anderen. Dat is nu bijvoorbeeld wel het geval met zwemlessen en dat moet veranderen.
 • De PvdA wil werken aan stevige sociale verbanden in de buurten en wijken. Dat kan bijvoorbeeld met goed opbouwwerk. Daarom investeren wij in opbouwwerkers die midden in de lokale gemeenschappen staan. Voor specifieke doelgroepen moet er daarnaast laagdrempelig aanbod zijn, bijvoorbeeld in de vorm van jongerenwerk met (sport)activiteiten voor kinderen en jongeren, of dagbesteding voor ouderen (zoals bijvoorbeeld in de Mantel (Trefpunt/Tuinhuis) en Mariënpark. We onderzoeken de mogelijkheden om ook in de weekenden en avonden dagbesteding te organiseren, ook om mantelzorgers te ontlasten.
 • Gezond zijn is een belangrijke basis voor een fijn leven. En bewegen is belangrijk om gezond te blijven. Daarom wil de PvdA investeren in openbare sportvoorzieningen in onze gemeente, zoals de outdoor fitness. Ook steunen wij de bloeiende sportverenigingscultuur die Leidschendam-Voorburg kent. We vinden het belangrijk dat die toegankelijk zijn voor iedereen. De Ooievaarspas is een manier om dat te doen; toch doen nog niet alle sportverenigingen in onze gemeente mee aan de Ooievaarspas. Wij willen acceptatie van de Ooievaarspas stimuleren. Hiervoor gaan we in gesprek met sportverenigingen.
 • Ook voor kinderen en jongeren wil de PvdA een gezonde start. Daarvoor zetten we in op gezonde voeding, bijvoorbeeld in de kantines op scholen, en op bewegen. De PvdA wil sporten onder kinderen en jongeren daarom stimuleren. Dat hebben we eerder bijvoorbeeld gedaan door de introductie van de sportstrippenkaart.
 • Mantelzorg ondersteunen. In Leidschendam-Voorburg zorgen maar liefst 22.715 inwoners voor een naaste: dat is bijna 1 op de 3. Deze mantelzorgers moeten door de gemeente ondersteund worden. De PvdA wil investeren in een zichtbaar en actueel ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers. Daarbij moet het om maatwerkaanbod gaan, verschillend aanbod voor verschillende groepen (bijvoorbeeld als het gaat om leeftijd of culturele achtergrond). Niet alle mantelzorgers hebben immers dezelfde behoefte. Ook is het belangrijk dat mantelzorgers niet overvraagd worden: de gemeente is ook verantwoordelijk voor opschaling naar professionele hulp wanneer dit nodig is.
 • Vrijwilligers zijn onmisbaar en verdienen passende waardering. Vrijwilligers die activiteiten doen die betaalde arbeid verdringen en structureel van aard zijn worden daarvoor beloond, net zoals betaalde krachten die hetzelfde werk doen ook financieel worden beloond. Daarnaast willen we meer inzet op het aanbieden van trainingen en cursussen voor vrijwilligers.
 • Het bouwen van een goede sociale basisinfrastructuur is iets wat tijd kost. De PvdA wil werken aan duurzame samenwerkingsverbanden in de gemeente. Het helpt dan niet als zorg- en welzijnsorganisaties ieder jaar opnieuw moeten meedingen voor een plekje in het aanbod. Daarom is de PvdA voor meerjarige afspraken met deze organisaties, bijvoorbeeld door te werken met subsidierelaties of met het aanbesteden van meerjarige opdrachten. Bovendien moet er niet bezuinigd worden op dit aanbod.

4.1 Toegankelijke en betaalbare zorg dicht bij huis

➤ Daarnaast werken we aan goede collectieve voorzieningen. Dat zijn vormen van hulp en ondersteuning die voor alle inwoners van Leidschendam-Voorburg toegankelijk zijn. Zeker voor de mensen die iets meer begeleiding nodig hebben. De PvdA heeft zich in de afgelopen periode hard gemaakt voor toegankelijke en betaalbare zorg, dichtbij huis voor onze inwoners. Dit zal de PvdA ook in de aankomende periode blijven doen.

 • In Leidschendam-Voorburg is de toegang tot collectieve voorzieningen geregeld via het Sociaal Servicepunt. Als PvdA vinden we het belangrijk dat dit punt voor iedereen makkelijk vindbaar en toegankelijk is. Dat is in onze gemeente helaas nog niet altijd het geval. Wij zijn daarom voor een versterking van de coördinerende rol van het Sociaal Servicepunt, ook om de samenhang tussen het aanbod te bewaken. Dat is soms versnipperd, waardoor sommige inwoners te maken hebben met een wolk aan hulpverleners, waar anderen tussen wal en schip vallen. De gemeente dient hier, als ‘regisseur’ binnen het sociaal domein, een stevige rol in te nemen. Communicatie is hierbij ook belangrijk: inwoners moeten weten waar ze heen kunnen als ze tegen problemen aan lopen, of het nu gaat om financiële problematiek, opvoedvragen of eenzaamheid. Daar wil de PvdA op inzetten door, zeker in de wijken waar bovengemiddeld veel problemen spelen, gericht voor te lichten over aanbod dat er in de gemeente is, en de manier waarop de toegang hiertoe geregeld is.
 • De collectieve zorgverzekering is in de vorige periode, op initiatief van de PvdA, met succes voor meer mensen beschikbaar geworden (voor gezinnen die tot 130% van het minimuminkomen kunnen rekenen). In de komende periode zetten we in op uitbreiding van het pakket van deze collectieve verzekering.
 • De afgelopen periode heeft de PvdA gepleit voor het behoud van de huisartsenpost in onze gemeente, en met succes. Deze is nu tijdelijk gerealiseerd in het HMC Antoniushove. De PvdA blijft zich inzetten voor een huisartsenpost in onze gemeente.
 • Daarnaast is er een tekort aan huisartsen in Leidschendam-Voorburg, waardoor onze inwoners ofwel geen huisarts hebben, of moeten uitwijken naar een buurgemeente. De PvdA wil de komende periode bekijken hoe zorg toch in onze gemeente kan worden gerealiseerd en wat hiervoor nodig is.

4.2 Voorzieningen

Voor individuele hulp hebben we voorzieningen die aansluiten bij een specifieke vraag of behoefte van een persoon of gezin.

 • Jeugdzorg is voor de PvdA Leidschendam-Voorburg een belangrijk thema. Wij pleiten daarbij voor ‘matched care’: dat betekent zorg die aansluit op de behoeften van het kind en zijn of haar gezin. Daarvoor is het nodig dat er goede eerstelijnszorg beschikbaar is waar goed wordt gekeken welke hulp er nodig is, zodat daarnaar kan worden doorverwezen. Hiermee willen we voorkomen dat kinderen een stapeling van trajecten krijgen, met telkens nieuwe hulpverleners.
 • Veel van onze ouderen wonen nog thuis en hebben zorg nodig aan huis. Vanuit de WMO is de gemeente verantwoordelijk om senioren te ondersteunen bij het zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen. De PvdA heeft zich de afgelopen jaren hard gemaakt voor de continuïteit van het aanbod in zorg door de thuiszorgorganisaties in onze gemeente – ook al gaan we daar als gemeente formeel maar beperkt over. Daar kunnen nog steeds dingen beter in: de thuiszorgorganisaties kampen met flinke personeelstekorten, waardoor de zorg aan de betreffende ouderen gekort wordt of niet naar behoren wordt uitgevoerd. De PvdA zet zich daar ook de komende periode voor in. We vinden het daarbij belangrijk dat de zorg aansluit op de behoefte van de oudere, bijvoorbeeld door te investeren in culturele sensitiviteit onder zorgverleners. Dit vraagt onder meer om het goed in kaart brengen van de behoefte aan thuiszorg, zorgketens die zorgvraag proactief signaleren en voldoende geschikte woningen. Ook moet worden geïnvesteerd in adequate voorzieningen van dagopvang voor ouderen. Er mogen geen financiële belemmeringen voor inwoners zijn op hieraan te kunnen deelnemen. Ook voor andere bijzondere doelgroepen, zoals mensen die beschermd wonen of mensen die uitstromen uit psychiatrie of maatschappelijke opvang, dient de gemeente passend aanbod ingericht te hebben. Er moet een einde komen aan het WMO-abonnementstarief, waarin mensen met een WMO-voorziening een inkomensonafhankelijke eigen bijdrage van 19 euro per maand betalen. In Tilburg is bijvoorbeeld al een afgewogen eigen bijdrageregeling, waarin inwoners naar draagkracht betalen voor de ondersteuning die ze nodig hebben. In navolging hiervan gaan ook wij een inkomensafhankelijke WMO-bijdrage invoeren.

Deel dit