5. Betrokken burgers
Verkiezingsprogramma 2022-2026

5. Betrokken burgers

 

Betrek inwoners: maak hen mede-eigenaar

Goed wonen in een fijne wijk, bestaanszekerheid en toegankelijke zorg realiseren we niet zomaar vanuit Huize Swaensteyn. Alles wat we doen, doen we samen. Mensen kennen hun eigen buurt als geen ander, zij weten daarom ook wat de buurt nodig heeft. Daarom is het nodig dat de politiek zich telkens rekenschap geeft van opvattingen en ideeën van inwoners.

  • Inwoners betrekken is de norm en geen uitzondering. We zetten burgerparticipatie in om de betrokkenheid en de invloed van onze inwoners te vergroten op de sociale en fysieke leefbaarheid in hun wijk. We zetten burgerparticipatie in om informatie te verkrijgen, om binding te krijgen met de inwoners, om problemen op te lossen en om draagvlak te creëren.
  • De PvdA wil investeren in de inzet van ervaringsdeskundigen. Zowel om het eigen beleid mee aan te scherpen – degenen die het beste weten wat er wel en niet werkt aan onze voorzieningen zijn de gebruikers zelf – maar ook om hen een plek te geven in het aanbod van de gemeente zelf, bijvoorbeeld binnen de zorg.
  • Inspreken in de raad moet wat de PvdA betreft telkens kunnen, wanneer een onderwerp in gewijzigde vorm op de agenda staat.
  • We willen experimenteren met een burgerpanel waarin inwoners van Leidschendam-Voorburg door middel van loting worden gekozen. Burgerpanelleden kunnen gevraagd en ongevraagd advies geven aan ambtenaren, het college en de raad.
  • We willen duidelijk zijn waar participatie eindigt en bestuurlijke verantwoordelijkheid begint. Politieke beslissingen worden genomen door de gemeenteraad en waar mogelijk wordt de beslissing pas genomen na een vorm van burgerparticipatie. Daarbij streven we naar een zo ‘hoog’ mogelijk vorm van participatie: van adviseren tot raadplegen, coproduceren en meebeslissen.

Besluitvorming vindt zo transparant mogelijk plaats. Leidschendam-Voorburg realiseert daarom een openbaar register van algoritmes. In dit register worden alle algoritmes die de gemeente gebruikt inzichtelijk gemaakt, in het bijzonder de uitgangspunten waarop die algoritmes zijn gebaseerd. Waar mogelijk worden ook algoritmes van maatschappelijke partners en gesubsidieerde organisaties opgenomen. Dit draagt bij aan de transparantie en het vertrouwen in de overheid.

Deel dit