Wethouder

Nadine Stemerdink

Werk en inkomen | Sport | Buurt & wijkgericht werken | Openbare ruimte | Leidsenhage | Personeel & Organisatie

Nadine Stemerdink is sinds 9 februari 2015 wethouder voor werk en inkomen (incl. DSW en Jeugdwerkgelegenheid), sport, openbare ruimte, wijk- en buurtgericht werken; personeel & organisatie en het project Leidsenhage namens de PvdA in het college van BenW van Leidschendam-Voorburg.

Mijn naam is Nadine Stemerdink en ik ben dertien jaar raadslid geweest in onze mooie gemeente. Ik ben ongelooflijk trots op de resultaten die deze periode zijn behaald. In de eerste plaats zijn dat de sportinvesteringen. De nieuwbouw van De Fluit, de bouw van de turnhal en de investeringen in de buitensport. Maar waar ik ook blij van word, is dat we de kinderboerderijen Vreugd en Rust in Voorburg en Rusthout in Leidschendam hebben kunnen ophouden. En het is helemaal mooi dat op kinderboerderij Vreugd en Rust mensen met een verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperking de mogelijkheid krijgen om werkervaring op te doen. Als PvdA staan we ook voor de mensen die het minder makkelijk hebben in onze samenleving. Dankzij de inzet van de PvdA staat de Ooievaarspas weer op 130% en zijn de extra middelen die het kabinet inzet voor de bestrijding van de armoede voor dit doel geoormerkt.

Het werken aan onze mooie samenleving is nooit af. Daarom wil ik mij de komende jaren inzetten voor de gemeente Leidschendam-Voorburg. Wat mij betreft wel met een accentverschuiving. De komende jaren zullen veel meer in het teken staan van de economie. Economie gaat over banen, maar ook over de voorzieningen voor de burger, de (buurt)winkelcentra, de leefbaarheid in de wijken en investeren in ondernemers. Om de economie in het Oude Centrum van Voorburg een impuls te geven is het belangrijk om het Stationsplein in overleg met het MKB, de ondernemers en de centrummanager verder te ontwikkelen. Een ander belangrijk speerpunt van ons als PvdA is om te kijken naar een gevarieerder winkelaanbod in het Oude Centrum. Wat kan de gemeente doen bij de randvoorwaarden om ervoor te zorgen dat ondernemers graag zich in onze gemeente willen vestigen. Er moet wat mij betreft dus meer geïnvesteerd worden in het ondernemersklimaat van onze gemeente.

De Gemeente is er voor iedereen: burgers en ondernemers

Ook over de buurtwinkelcentra moeten we met elkaar het gesprek aangaan. De buurtwinkelcentra zijn zeer waardevol voor de mensen en moeten wat de PvdA betreft zoveel als mogelijk blijven behouden, echter ze floreren niet allemaal goed. Er is een steeds beperkter aanbod winkelaanbod doordat de toename van kleine kantoortjes en andere functies die niet zorgen voor meer winkelend publiek waardoor er steeds meer winkels verdwijnen. We zitten voor mijn gevoel in een vicieuze cirkel waar we met de ondernemers in de buurtwinkelcentra moeten bekijken hoe deze doorbroken kan worden en welke impulsen nodig zijn om de buurtwinkelcentra zoveel als mogelijk hun functie voor de wijk behouden.

En tot slot willen we als PvdA de komende periode het dossier om het ondergronds brengen van de A12 en het treinspoor weer oppakken. Dit idee speelt al jaren en het zou voor onze gemeente een bijzonder mooie impuls zijn. Er zijn heel veel redenen te bedenken waarom het niet kan, maar uiteindelijk moet je ook kijken wat er wel kan en welke economische, maatschappelijke, culturele en milieu voordelen dit kan bieden. Ik realiseer mij dat we een zeer lange adem hiervoor moeten hebben, maar de voordelen maken het zeker de moeite waard!