2. Een leefbare, duurzame wijk
Verkiezingsprogramma 2022-2026

2. Een leefbare, duurzame wijk

 

De leefbaarheid van wijken staat onder druk. Van de Prinsenhof en de Heuvel, tot Damcentrum, Bovenveen en Voorburg-Noord , zien we overlast van zwerfaval, hondenpoep en achterstallig onderhoud.                                                                                                                                                                          Wijken verdienen oplossingen op maat. Wijken die van het gemiddelde afwijken moeten extra aandacht krijgen.

 • We gaan daarom structureel gebiedsgericht werken. We brengen de situatie van onze wijken systematisch en periodiek in kaart. Hoe gaat het met woonomstandigheden, leefbaarheid, gezondheid, onderwijskansen, veiligheid, baankansen en inkomenspositie; en participatie van bewoners? De aanpak in Leidschendam-Noord is daar een goed voorbeeld van geweest en de positie van kinderen is daarin belangrijk.
 • Sterk voor Noord blijft de komende twintig jaar topprioriteit. In het coalitieakkoord spreken we af dat daar ook voldoende geld voor beschikbaar blijft.
 • Er blijft een ambitieuze, integrale aanpak nodig om het Damcentrum leefbaar en levendig te maken. Dat is in de afgelopen periode onvoldoende gebeurd. Daarbij horen een autoluwe of autovrije straten, het beperken van het autoverkeer over de Sluisbrug, meer ruimte voor fietspaden en fietsparkeren, een aansluiting op het openbaar vervoer (bushalte Damcentrum), meer groen in de openbare ruimte en het stimuleren van culturele en andere maatschappelijke organisaties.
 • Leidschendam-Zuid (Overgoo) verdient een tramverbinding, ook gelet op de woningbouw die daar nog gaat plaatsvinden. Leidschendam-Voorburg zet zich daarvoor in binnen de Metropoolregio en in direct contact met HTM.
 • Veiligheid en leefbaarheid in de wijken is de verantwoordelijkheid van ons allemaal, niet alleen van de politie en handhavers (BOA’s). Veiligheid heeft altijd ook een basis in sociaal-maatschappelijke structuren. Daarom lossen we veiligheidsvragen niet alleen op door de inzet van politie en repressieve maatregelen, maar ook door de sociale structuren in een wijk te versterken. Ter bevordering daarvan pleiten wij voor verdere inzet van inwoners zelf. Wij ondersteunen de inzet van buurtpreventieteams, sleutelfiguren in de wijken (zoals de buurtvaders), investeren in jongerenwerkers, sociaal medewerkers, ervaringsdeskundigen en vrijwilligers.
 • Daarnaast pleiten wij voor effectieve en efficiënte inzet van handhavingsteams op piekmomenten in diverse wijken om de veiligheid te handhaven. Te denken valt daarbij aan de veiligheid rondom scholen en de winkelcentra.
 • Daarnaast wil de PvdA zichtbare overlast en ergernissen aanpakken, zoals bijplaatsing van grofvuil en foutparkeren. De PvdA pleit voor de inzet van de bestuurlijke boete in Leidschendam-Voorburg, als dat netto-inkomsten oplevert voor de gemeentekas. De inkomsten gaan direct weer naar maatregelen ter bevordering van de leefbaarheid.
 • Het investeringsbudget voor nieuw openbaar groen wordt verdubbeld. We streven naar een nettogroei van 1% per jaar van het aantal bomen in de gemeente, dat betekent 800 bomen per jaar erbij.
 • De luchtkwaliteit in onze gemeente mag nergens de wettelijke normen overschrijden.
 • Bij beheer en onderhoud wordt rekening gehouden met de biodiversiteit. Chemische bestrijdingsmiddelen (zoals Roundup) worden bij voorkeur niet meer gebruikt.
 • We benutten de ruimte onder bomen (boomspiegels) bij voorkeur voor inheemse planten die goed zijn voor insecten en vogels.

2.1 Een veilige wijk

Een leefbare wijk is ook een veilige wijk. Daarom houden we scherp oog voor de veiligheid (en de beleving daarvan) in alle wijken in de gemeente.

 • Regelmatig horen we dat Leidschendam-Voorburg te weinig agenten heeft. Wij willen meer inzet van wijkagenten, die niet steeds overgeplaatst worden, zodat zij hun buurt en de buurtbewoners leren kennen.
 • Wij betrekken inwoners, bijvoorbeeld door middel van buurtpreventie teams, bij de veiligheid in hun eigen buurt.
 • Wij zijn tegen het ongericht inzetten van preventief fouilleren: het is weinig effectief en de schaarse politiecapaciteit die we hebben kunnen we beter gebruiken om gericht misdaad tegen te gaan. De gerichte acties tegen geweld onder jongeren, zoals de (landelijke) actie tegen wapenbezit, steunen wij. Dat doen we in nauwe samenwerking met maatschappelijke partijen. Wij vinden dat er meer (ambulante) jongerenwerkers nodig zijn om niet alleen reactief maar ook preventief te kunnen werken.

Kunstmatige intelligentie wordt alleen ingezet als dit verantwoord en betrouwbaar kan, met respect voor de privacy van inwoners in Leidschendam-Voorburg, organisaties en bezoekers

2.2 Vervoer

 

Leidschendam-Voorburg stelt de auto nog teveel centraal, terwijl intensief autogebruik de leefbaarheid onder druk zet. Het is tijd om betaald parkeren in te voeren en fietsen en OV centraal te stellen.

 • In de wijken met een hoge parkeerdruk, direct langs de grens met Den Haag, voeren we betaald parkeren in. Bewoners (en hun gasten) kunnen daarvoor een ontheffing aanvragen (zoals nu al in de Blauwe Zone-wijken: ongeveer EUR 18,– per jaar). We organiseren per wijk een referendum over het invoeren van betaald parkeren.
 • Winkelgebieden, zoals de Mall of the Netherlands, houden we toegankelijk door een mix van blauwe zones, betaald parkeren, betere aansluiting op openbaar vervoer en bewaakte fietsenstallingen. Waar mogelijk verbeteren we de bestaande infrastructuur (zoals de regeltijd van stoplichten).
 • Leidschendam-Voorburg ligt centraal in de regio en heeft dus ook een verantwoordelijkheid om goed vervoer mede mogelijk te maken. Een hoogwaardige OV-verbinding voor de Binckhorst (bijvoorbeeld via de Maanweg) is heel wenselijk, maar locaties zoals Huygens’ Hofwijck mogen daardoor niet worden aangetast. De Prinses Mariannelaan leent zich niet voor een bovengrondse lightrail-verbinding.
 • Op het gebied van verkeer en vervoer zetten wij verder concreet in op:
  • uitbreiden en afronden van de lokale fietsinfrastructuur (o.a. Velostrada en fietsroute van Ypenburg naar Den Haag). Het fietspadennetwerk wordt doorgelicht en verbeterd, bijvoorbeeld door asfaltering.
  • beter ruimtelijk inpassen van deelfietsen en -scooters, bijvoorbeeld door het creëren van meer vaste parkeerplekken (zoals fietsnietjes) en betere handhaving.
 • Verkeersoverlast in het Damcentrum en over de Sluisbrug gaan we tegen door invoering van een vorm van selectieve toegang. Het besluit van de gemeenteraad om geen extra oeververbinding aan te leggen over de Vliet is definitief en zal niet worden herzien in de toekomst.
 • We gaan experimenteren met het (tijdelijk) autovrij maken van meer straten. Het autovrij maken van de Van Schagenstraat is bijvoorbeeld een groot succes gebleken dat een vervolg verdient. Dat geeft ook ruimte om kinderen meer buiten te laten spelen (speelstraten). In de bebouwde kom wordt de maximum snelheid 30 km/u, daar waar fietsers niet fysiek gescheiden zijn van het gemotoriseerde verkeer.
 • Wij hadden het al in ons vorige programma staan en inmiddels komt het idee los: de A12 moet onder de grond gebracht worden. Dat is een nationaal project, waar Leidschendam-Voorburg enorm baat bij heeft: schonere lucht, herstel van Huygens’ Hofwijck, ruimte voor groen, recreatie en woningen.
 • In de afgelopen vier jaar heeft de PvdA het mogelijk gemaakt dat reizen met het openbaar vervoer voor 65+’ers met een Ooievaarspas gratis is. Die maatregel vervalt na 2022. De PvdA wil deze maatregel continueren en permanent maken. Daarnaast is het ook voor kinderen in de leeftijd van 12 tot en met 17 wenselijk dat zij – net als in Den Haag – in de weekenden en vakanties gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer van de HTM. Dat willen we opnemen in het pakket van de Ooievaarspas.
 • Het aantal laadpalen voor elektrische auto’s wordt uitgebreid.

2.3 Grofvuil en afval

De bijplaatsing van grofvuil blijft een hardnekkig probleem. En de vraag hoe het inzamelen van afval het beste kan plaatsvinden, blijft maar op tafel komen. De PvdA staat voor de volgende punten.

 • We investeren in bewonersparticipatie, ook op dit gebied. Juist in de meest vervuilde wijken kunnen bewonersinitiatieven de doorslag geven. Denk aan Schone Wijk Ambassadeurs, meer meldingsmogelijkheden, app-groepen, adoptie-containers en voorlichting voor en door de wijk.
 • Het steeds wijzigen van het afvalbeleid is niet goed en we moeten zeker niet abrupt overstappen op een systeem van nascheiding. Gescheiden inzamelen draagt bovendien bij aan het besef over je eigen afvalproductie en het belang van recycling en duurzaamheid. Per wijk kan – als daar onderbouwing voor is – een maatwerkkeuze gemaakt worden.
 • Daarnaast is de PvdA ook voor een betere handhaving om het bijplaatsen van grofvuil bij containers tegen te gaan. Hiervoor moet extra capaciteit (handhaving, of bijvoorbeeld vaste grofvuil ophaalmomenten) worden ingezet op de hotspots waar dit het meeste gebeurt.
 • De gemeente draagt er waar zij kan aan dat ook bedrijven en scholen hun afval scheiden.

Deel dit