2 november 2016

Aandachtspunten begroting

De voorgestelde begroting vraagt wat de PvdA betreft op een aantal punten nog wel wat extra aandacht. Bijvoorbeeld op het terrein van wijkcentra, duurzaamheid en jeugdwerkgelegenheid.

Wijkcentra
Wijkcentra kunnen de huur niet meer betalen (Blauwe Tram), staan overdag veel leeg (Agora) of zijn niet meer echt in gebruik (Driesprong). Dit terwijl wijkverenigingen een steeds belangrijker rol in het gemeenteiljk beleid gaan vervullen. Denk aan burgerinitatieven, inspreken en werkbezoeken. In hoeverre benutten we de wijkcentra voldoende? Is het voldoende als ze de Raad onderdak bieden bij informatie-avonden? Of kan een samenwerking tussen wijkcentrum en wijkagent, bijv door een pop-up politiebureau, nog een meerwaarde bieden? De fractie heeft de wethouder en collega’s in de gemeenteraad gevraagd om met een visie op de rol van wijkcentra te komen.

Jeugdwerkgelegenheid
Bij de Kadernota heeft de PvdA een amendement ingediend om extra geld beschikbaar te stellen om de succesvolle individuele aanpak om jongeren zonder werk of opleiding weer in beweging te krijgen. Dit beleid zouden wij graag in heel 2017 voortgezet zien. De wethouder is gevraagd of er geld genoeg is om de betrokken medewerkers in dienst te houden en het beleid komend jaar voort te zetten.

Duurzaamheid
Mooie plannen – een Duurzaamheidsagenda en een Maatregelenpakket. Maar hoe staat het nu met de uitvoering? Zichtbaar resultaat tot nu toe is vooral de subsidie op duurzame energie en op regentonnen. Er was voor dit jaar een flink budget aanwezig. We hebben gevraagd of dat budget dit jaar ook echt nog geheel kan worden besteed. En het college is gevraagd om aan te geven welke plannen in 2017 versneld kunnen worden uitgevoerd, om een extra impuls aan duurzaamheid te geven. De fractie heeft de suggestie gedaan om bijvoorbeeld te kijken naar subsidies op groene schoolpleinen en meer inzet op energieneutrale woningen.

Benieuwd naar de volledige bijdrage, waarin ook onderwijshuisvesting, verkeersveiligheid en de afvalstoffenheffing aan de orde komen? De commissievergadering is hier terug te kijken. De vergadering was onder meer een voorbereiding op de begrotingsbehandeling van dinsdag 8 november aanstaande.