6 juli 2017

Bijdrage PvdA: Kadernota 2018

Vanavond vond de behandeling van de Kadernota 2018 plaats in de gemeenteraad. Lees hier de inbreng van de PvdA.


Voorzitter,

Voor mijn werk ben ik regelmatig in het buitenland, zo was ik laatst nog in Minsk (Belarus). Als ik thuis kom valt het me telkens weer op in wat voor prachtige gemeente we wonen. Veel groen, redelijk goede sociale voorzieningen, degelijk armoedebeleid, leuke winkelcentra, goede woningen, inspirerende evenementen, en dat alles in hartje Nederland langs de mooie Vliet. Het lijkt wel een klein plekje temidden van een woelige wereld. Zoiets als het dorpje van Asterix en Obelix, die zich verzetten tegen de Romeinen. Maar ja, die hebben een toverdrankje om zich te verdedigen. Het gemak waarmee zij zich tegen de buitenwereld konden verdedigen hebben wij helaas niet. We zullen ons op een andere manier moeten verdedigen om onze gemeente ook in de toekomst veilig en duurzaam te houden.

En we hebben ook wat de verdedigen! Onder vorige colleges is veel in gang gezet en ook dit college heeft niet stilgezeten. Nog maar kort bezig en toch al veel bereikt. Zoals het verbeterde WMO-beleid (kan overigens nog beter), het kindpakket en het Armoedebeleid, instandhouding Ooievaarspas, de nieuwe Schoolpas, de visies op Sport, Cultuur en Onderwijs, de Sport-strippenkaart, renovatie Leidsenhage, Huijgenskwartier, het bruisende Damcentrum, de vele evenementen. We dragen daar met zijn allen aan bij, ook wij als Gemeenteraad. Ondanks onze meningsverschillen, die zijn er en dat hoort ook zo. Uiteindelijk vinden we ons in een gezond financieel beleid waar alle inwoners beter van worden.

We hebben het dus best goed met elkaar, hier in Leidschendam-Voorburg. Maar is het straks ook nog goed leven voor onze kinderen? Die willen ook graag hier blijven wonen, en wij willen ze graag hier houden, anders zijn we straks echt alleen maar een vergrijsde gemeente. Maar als we de jongeren hier willen houden, zullen we er wel wat voor moeten doen.

Zijn er genoeg scholen en zijn de scholen die we nu gaan bouwen, over 40 jaar ook nog geschikt voor goed onderwijs? Bouwen we genoeg woningen? Is er voldoende zorg in de buurt? Is er genoeg dagbesteding voor ouderen en kan dat dichtbij in de wijk? Mag ik de wethouder vragen te kijken welke rol wijkverenigingen hierin kunnen spelen? Kunnen kinderen nog buiten spelen of staat er alleen maar blik? Is er nog genoeg groen in de wijk en hebben we onze groene longen zoals Stompwijk en de polders nog? Zetten we genoeg in op duurzame energie zodat onze kinderen ook in een verwarmd huis kunnen wonen? Zijn onze straten ingericht op de mobiliteit van de toekomst? Is er structurele werkgelegenheid zodat iedereen straks nog steeds in de regio werk kan vinden?

U mag van een rechtgeaarde PvdA-er verwachten dat we belangrijke punten nog beter zouden willen. Qua ambities zijn we wellicht onverbeterlijk, maar we leggen nu andere accenten dan traditioneel. Geen top-down benadering, geen belerend vingertje, geen slachtoffer-denken. Wij geloven in samenwerken, in de creativiteit en ambities van burgers, van ondernemingen en van instellingen.
Voorzitter, we zijn een rijke gemeente. Niet alleen in de zin van geld. Vooral door onze inwoners, ondernemers, organisaties. De energie die er in onze gemeente zit, is opgebloeid als nooit tevoren. Elk evenement is geslaagd, de Sluis wordt steeds meer het ‘Nice aan de Vliet’. Sportclubs doen maatschappelijk veel goeds. En op elk terrein kent onze gemeente tomeloze vrijwilligers!

Laten we die krachten benutten, bundelen om onze gemeente toekomstbestendig te maken. PvdA stelt voor om met elkaar te onderzoeken of we een Lokale Sociale Alliantie kunnen opstellen met ondernemers, gemeente, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen, woningbouwcorporaties.

Afspraken gericht op een duurzame gemeente waar jong en oud zich thuis voelen. Het gaat niet alleen om economische ontwikkeling maar vooral ook om duurzame leefbaarheid. Als er draagvlak blijkt te zijn voor zo’n toekomstgerichte Alliantie, kan een nieuw college samen met de nieuwe Raad en alle betrokkenen zo’n Alliantie gaan opstellen.
Zoals gezegd: onze ambities zijn hoog. Maar dit is iets waar we als politieke partij voor willen staan: samen met de inwoners aan de slag. Liever het eerste woord als opening van een maatschappelijk gesprek, dan het hoogste woord tijdens dat gesprek.
Wat zijn dan deze openingspunten voor ons? We hebben er slechts 25…. pardon 5.

Op nummer 1 staat onze zorg over de sociale woningbouw en de leefomgeving in onze wijken. De wijken vormen de sociale cohesie door generaties heen. Hier moeten woningen voor iedereen zijn, speelvoorzieningen, groen om zuurstof te krijgen. Winkels in de buurt. Wijkcentra. Veilige routes naar school en eigen plekken voor jongeren om elkaar te ontmoeten. Anders hebben we straks alleen nog goede én slechte wijken. We hebben harde afspraken over sociale woningbouw. Daarmee moeten we nú beginnen. We hebben zulke mooie plannen, maar het blijft tot nu toe bij papier. De PvdA vindt dat het college nu vaart moet maken: college, maak alsjeblieft vaart met uitvoering van de huidige plannen! Natuurlijk moet er zoveel mogelijk draagvlak zijn in de buurt. Maar we bouwen niet alleen voor onszelf of voor deze generatie. We bouwen voor onze kinderen en kleinkinderen. Natuurlijk moet er meer gebeuren dan alleen huizen bouwen. Maar voor ons is de leefbaarheid van onze wijken in de toekomst van wezenlijk belang: vandaar op nummer 1 bij het door ons voorgestelde Lokale Sociale Alliantie.

Voor leefbaarheid komt echter meer kijken. De veiligheid in onze wijken wordt vergroot door de BuurtPreventieTeams. Deze BPT’s zijn de ogen en oren van de week. Om inbraken te voorkomen, maar ook om op straat te kunnen helpen. Daarom stelt de PvdA voor om alle BPT’s uit te rusten met een AED (Automatisch Externe Defibrillator), waarmee bij hartstilstand gelijk hulp geboden kan worden (MOTIE). Gezondheid is voor de PvdA belangrijk, en de BPT’s kunnen daarbij helpen. En het allermooiste, zo’n AED is door iedereen te gebruiken, want geeft zelf precies aan wat je moet doen!

Op nummer 2 staat de Duurzaamheidsagenda. Prima ideeën tot nu toe, veel energie in de samenleving, goede start met de energiesubsidies. Maar voelen we de urgentie? En uit deze Kadernota blijkt ook nog eens dat vanaf 2020 het budget op is. Kortom, dan dreigt alles wat we nu op duurzaamheid hebben bereikt, als een plumpudding in elkaar te zakken. Laten we nu snel concrete stappen zetten (MOTIE met GL). Lokale subsidies op duurzame energie, voor ondernemers en organisaties. Maar ook zo snel mogelijk alle woningen zonder aardgas. Om te beginnen geen gas meer voor nieuwe woningen. Meeste mensen gebruiken het alleen nog om te koken. Alle nieuwbouwplannen moeten daarom zonder gasaansluiting zijn. Laten we onze jeugd de zekerheid van energie bieden. In de door ons voorgestelde Lokale Sociale Alliantie kunnen hierover afspraken worden gemaakt tussen woningcorporaties, projectontwikkelaars en gemeente.

Op nummer 3 staat onderwijs, nog een onderwerp waarop we graag verder hadden willen komen. Gaat niet alleen om de kwaliteit, daar zorgen schoolbesturen voor. Gaat om de goede omgeving voor goed onderwijs. Schoolgebouwen die 40 jaar modern onderwijs kunnen bieden, inclusief gymonderwijs. Bij inrichting van nieuwe wijken als Klein Plaspoelpolder moeten we met die duurzame blik durven te kijken. Vraagt deze wijk meer voorzieningen, zoals een basisschool, als hier straks veel gezinnen met kinderen komen wonen? Ik weet niet of dat zo is, maar we moeten er wel naar durven kijken. Aantal scholen is dringend toe aan nieuwbouw. Gelukkig is Groenschool nu opgeleverd, en gaat Dijsselbloem van start. Maar Veurs Voorburg wacht nog steeds, net als de Vijverhof en de Pius. Gymnasium Novum heeft nog steeds geen gymnastiekruimte en Maartenscollege heeft wel een sporthal, maar die valt bijna uit elkaar. Investeringen staan pas op de agenda na 2021, zo blijkt uit schriftelijke vragen. De PvdA vindt dat er duidelijke afspraken in de investeringsagenda moeten komen om onze scholen ook in de toekomst goed onderwijs te kunnen laten bieden. Graag krijg ik de verzekering dat VeursVoorburg het definitieve ja-woord nu snel krijgt.

Op nummer 4 staat de arbeidsmarkt. Dit College werkt er hard aan, complimenten. Maar het is een kwestie van lange adem om mensen uit de bijstand of met een beperking aan een baan te helpen. Ondanks dat het goed gaat met de economie neemt het aantal mensen in de bijstand toe. Leidschendam-Voorburg heeft maar een kleine lokale arbeidsmarkt dus banen zullen vooral uit de regio moeten komen. De PvdA vindt het dan ook van grote urgentie dat er in de Lokale Sociale Alliantie vervolgafspraken worden gemaakt over het Arbeidsmarktoffensief. Dat is financieel voor de gemeente van belang, maar meer nog voor de mensen in de bijstand zelf. Het Arbeidsmarktoffensief moet niet iets zijn van alleen de gemeente. Ook andere maatschappelijke organisaties, werkgevers en onderwijsinstellingen hebben er belang . Daarom zou een vervolg-offensief prima passen in zo’n ‘Lokale Sociale Alliantie’ waar gemeente, werkgevers en onderwijsinstellingen hierover gezamenlijk afspraken kunnen maken over de verdere aanpak.

Op nummer 5, de bereikbaarheid van onze gemeente. We lopen hier steeds meer tegen grenzen aan en zoeken vooral ad-hoc oplossingen. Maar hoe ziet mobiliteit er over 20 jaar uit? Laten we daarover durven na te denken. En onze inspanningen in de tussentijd richten op een goede doorstroming, om te beginnen in het Damcentrum. De PvdA wil daarom zo snel mogelijk te starten met goede verkeersmonitoring in het Damcentrum, om een goed beeld te krijgen van de omvang van het probleem en straks ook van de effecten van maatregelen (AMENDEMENT).

Voorzitter, dit zijn onderwerpen die ons allemaal raken omdat ze gaan over de toekomst van onze kinderen. Die ons doen beseffen dat we nú moeten investeren in de toekomst van onze gemeente. PvdA juicht het zeer toe dat het college de straat op is gegaan om mensen te vragen wat zij van onze gemeente vinden. Maar we moeten ook verder durven te kijken. Wat is er nodig om onze gemeente over 20, 40 jaar ook nog sociaal, groen, duurzaam en economisch gezond te houden? Het is daarom dat de PvdA voorstelt om te kijken of we hierover gezamenlijk, met betrokkenheid van alle inwoners en organisaties, toekomstbestendige afspraken kunnen maken. Met volwaardige bewonersparticipatie. Durven we dat aan? Het gaat om onze gemeente, een gemeente waar iedereen zich thuis voelt, jong en oud. Nu en straks. Waarin er straks voor iedereen werk te vinden is, en een woning. Waarin we jongeren die buiten boord dreigen te vallen, tijdig opsporen en opvangen. Waarin we mensen die het even niet meer zelf redden, de energie geven om door te gaan. Waarin we jonge, innovatieve ondernemers welkom heten. Waarin we aandurven de huizen van het gas te halen. Waarin we wijken en straten anders durven in te richten. Waarin we open staan voor creatieve maatregelen om klimaatverandering op te vangen. Waarin we blijven genieten van de Vliet en de polders! Zodat we net als de Galliërs na een succesvolle overwinning gezamenlijk feest vieren!

DANK VOOR UW AANDACHT