9 november 2016

Begroting op orde, maar grote uitdagingen in 2017

De PvdA-fractie Leidschendam-Voorburg kijkt tevreden terug op de vaststelling van de begroting 2017 in de raadsvergadering van 8 november. “Na jaren bezuinigen en daarna de grote decentralisaties die veel aandacht vroegen kunnen we met de begroting 2017 voor het eerst weer verder naar de toekomst kijken en investeren in schoolgebouwen, sociale woningen en de winkelgebieden”, aldus plv. fractievoorzitter Delroy Blokland. “Ook gaan we in 2017 de resultaten zien van onze inspanningen om jeugdwerkloosheid en armoede te bestrijden”.

De PvdA heeft bij de begrotingsbehandeling aandacht gevraagd voor jeugdwerkloosheid, armoedebeleid, de WMO (huishoudelijke hulp), duurzaamheid, het Damcentrum, de afvalstoffenheffing en de veiligheid voor (jonge) fietsers.

Samen met de coalitiepartijen GBLV, D66 en GroenLinks heeft de PvdA een motie ingediend om 75.000 extra beschikbaar te stellen voor goede ideeen om het Damcentrum aantrekkelijker te maken.

Ook heeft de PvdA voorgesteld om in onze gemeente ook de ‘schoolspullenpas’ in te voeren voor kinderen uit armere gezinnen. Delroy Blokland: “met de schoolspullenpas krijgen kinderen korting op hun schoolspullen en maken we het makkelijker voor hun ouders om de schoolkostenvergoedingen te betalen.”

Een motie van de PvdA om de Duurzaamheidsagenda sneller uit te voeren werd omarmd door het College en gesteund door CDA en GBLV; een duidelijk signaal dat we echt werk moeten maken van duurzaamheid en vergroening van onze gemeente.  “De PvdA zal het thema duurzaamheid ook in 2017 op de agenda houden”, aldus Delroy Blokland.

De afvalstoffenheffing kan in 2017 hopelijk omlaag doordat Avalex minder kosten hoeft te maken doordat we het ‘omgekeerd inzamelen’ stapsgewijs gaan invoeren. Niet alleen goedkoper, maar ook nog eens goed voor het milieu. Het College heeft toegezegd hiervoor in december met een voorstel te komen.

Bij de WMO is de PvdA tenslotte ook blij met de toezegging dat er nu snel een voorstel naar de Raad komt om de eigen bijdrage voor de huishoudelijke hulp te verlagen.