14 december 2015

PvdA wil maximaal 400 mensen in een AZC huisvesten en kiest voor zoveel mogelijk lokaties voor statushouders

De PvdA heeft zich tijdens de Commissie Algemene Zaken opnieuw tegenstander betoond van een Asielzoekerscentrum in Schakenbosch voor 800 vluchtelingen. De PvdA betreurt het dat er in onze gemeente niet meer grotere locaties beschikbaar zijn waar vluchtelingen kunnen worden gehuisvest.

 

Marjan van Giezen, fractievoorzitter PvdA: “Omdat de PvdA vindt dat de gemeente haar bijdrage moet leveren aan het landelijke vluchtelingenprobleem, zien wij wel ruimte voor een AZC voor maximaal 400 vluchtelingen, in Schakenbosch. Hiervoor moet dan wel aan aantal scherpe voorwaarden worden voldoen, waaronder: goede communicatie met de omgeving (voorafgaand van de komst van vluchtelingen maar ook tijdens het verblijf in onze gemeente), goede zorg- en onderwijsvoorzieningen in de nabije omgeving en een meldpunt voor klachten.”

 

Daarnaast vindt de PvdA dat onze gemeente versneld sociale huurwoningen moet (laten) bouwen waarin statushouders kunnen worden gehuisvest. Naast statushouders bieden deze woningen ook plaats aan bewoners die al langere tijd op de wachtlijst staan, zoals jonge starters en studenten. Op die manier kun je zorgen voor diversiteit  op deze locaties en een spreiding van statushouders over de gemeente. Dit bevordert de integratie van deze mensen en zorgt voor een betere sociale samenhang in de wijk.

 

Als locaties vindt de PvdA Overgoo en de Star voor de korte termijn het meest geschikt. Hier mag wat de PvdA betreft snel begonnen worden met bouwen, mits natuurlijk goed overleg met de buurt heeft plaatsgevonden.

 

“De locatie Rijnlandlaan is in onze ogen pas later beschikbaar voor het huisvesten van statushouders, hier moet eerst voorrang worden gegeven aan de nieuwbouw van de basisschool de Dijsselbloem. Pas daarna kan de locatie Rijnlandlaan herontwikkeld worden tot woningbouwlocatie, zoals eerder al is vastgelegd in ruimtelijke plannen. Naast koopwoningen zijn hier ook huurwoningen gepland. Deze kunnen dan opengesteld worden voor statushouders. Eveneens geldt dat voor studenten en starters. De nieuwbouw van de school mag op geen manier in gevaar komen”, aldus Marjan van Giezen.

 

Op deze wijze kan Leidschendam-Voorburg haar verantwoordelijkheid een goede invulling geven. Door zowel vluchtelingen op te vangen als door statushouders en andere woningzoekenden meer kans te bieden op onze woningmarkt. Mogelijk komen er ook nog andere kleine locaties beschikbaar voor een klein aantal huurwoningen. Dit bevordert de doorstroming in onze gemeente en vergroot de kansen op goede integratie.