Sportaccommodaties

De PvdA pleit voor investeren in en actiever gebruik van sportaccommodaties.

In onze gemeente is ruimte schaars. Daarom is het belangrijk om alle sportaccommodaties zo goed mogelijk te gebruiken. Verenigingen die daaraan actief bijdragen, bijvoorbeeld door inten-sieve samenwerking of fusie, willen we onder-steunen. Dat doen we bijvoorbeeld door accom-modaties zo aan te passen dat samenwerking of fusie voor huidige en toekomstige leden waarde-vol is. Maar ook door hen te faciliteren bij organi-satorische zaken.